Dette er html udgaven af filen http://www.brand.kk.dk/site_dir/brand/uploads/alm_del_endelig_29.11.014.pdf.
G o o g l e opretter automatisk html udgaver af dokumenter, når vi gennemsøger Internettet.
Den civile beredskabsplan KØBENHAVNS KOMMUNE ALMINDELIG DEL
Page 1
Den civile beredskabsplan
KØBENHAVNS KOMMUNE
ALMINDELIG DEL
Beredskabssektionen
KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
Vedtaget i Borgerrepræsentationen d. 29.11.2001

Page 2
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
2

Page 3
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
3
PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB I KØBENHAVNS KOMMUNE
(ALMINDELIG DEL)
INDHOLDSFORTEGNELSE FOR ALMINDELIG DEL
1. Indledning
1.1. Planens baggrund og formål
1.2. Systematikken i planen
1.3. Planlægningsorganisation
1.4. Konkrete planlægningsforudsætninger
1.5. Koordineringer i hovedstadsområdet
1.6. Revision
2. Generelle planlægningsforudsætninger
(udgår, idet der ikke foreligger nogen risikoanalyse)
3. Beredskabsorganisationen
3.1. Organisation, ledelse, ansvar og kompetence
3.2. Opgaver
3.3. Personale
3.4. Sikrede lokaliteter
4. Overordnet alarmeringsplan
4.1. Fremgangsmåde
5. Aktiveringsplan
5.1. Formål
5.2. Retningslinier for aktiveringen af beredskabet
5.3. Administrativt ansvarlig for aktiveringen
5.4. Tilbagestilling af beredskabet
6. Kommunikationsmidler
6.1. Indledning
6.2. Det offentlige telefonnet m.m.
6.3. Københavns Kommunes interne net m.m.
6.4. Strategi for telekommunikation til det civile beredskab i Københavns Kommune
7. Information
7.1. Indledning
7.2. Intern information
7.3. Ekstern information
7.4. Københavns Kommunes informationsopgaver i relation til lands- og
regionalinformationen
8. Personalemæssige forhold
8.1. Designering
8.2. Intern registrering i Københavns Kommune

Page 4
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
4
9. Københavns Kommunes øvrige beredskab
9.1. Sygehusberedskabet
9.2. Miljøberedskabet
9.3. Det udvidede beredskab
9.4. Redningsberedskabet/præhospitale beredskab
10. Samarbejde med andre myndigheder inden for Danmarks Totalforsvar
10.1. Regionens totalforsvarskomponenter
11. Økonomi og ressourcer
12. Lovgrundlaget

Page 5
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
5
1. INDLEDNING
1.1. PLANENS BAGGRUND OG FORMÅL
Den 23. december 1992 vedtog Folketinget lov nr. 1054 benævnt beredskabsloven. Loven
omfatter de områder, der hidtil var indeholdt i brandloven, civilforsvarsloven og loven om det
civile beredskab. Sammenskrivningen af disse love til en fælles lov var en følge af, at man
ønskede brandvæsnet og civilforsvaret lagt sammen til et integreret og enstrenget beredskab, og
at planlægningen af det kommunale redningsberedskab (brandvæsenet) og det kommunale
civile beredskab blev integreret i én beredskabsplan.
Baggrunden for udarbejdelse af planen for det civile beredskab er fortsat gældende og er
følgende:
Kommunerne og amtskommunerne har en selvstændig pligt til at udarbejde en plan for det
civile beredskab. Den grundlæggende tanke bag denne planlægningsforpligtelse er, at det skal
være de samme myndigheder, der skal udføre beredskabsopgaverne i en krise- eller
krigssituation, som skal planlægge opgaver og indsatsen i fredstid. Planlægningsforpligtelsen
må endvidere ses som en følge af den almindelige udvikling, som har betydet, at kommuner og
amtskommuner i dag indtager en mere central stilling end tidligere.
Der er endvidere fastsat en pligt for indenrigsministeren til at fastlægge ”almindelige” regler
for denne planlægning samt en pligt for de enkelte ministre til hver inden for deres
forretningsområde at fastsætte regler for planlægning af det kommunale civile beredskab.
Planlægningen af det kommunale civile beredskab skal således ikke foregå i nye
planlægningssystemer, men skal i overensstemmelse med de grundlæggende principper for
civil beredskabsplanlægning være en del af planlægningen i fredstid og omfatte alle typer af
kriser.
Det er ikke nok at udarbejde isolerede planer for beredskabssituationen. Det påhviler
forvaltningerne at sikre, at beredskabsmæssige hensyn indgår i den daglige planlægning.
Det fremgår endvidere, at kommunerne skal koordinere planlægningen af det civile beredskab
med planen for redningsberedskabet (det daglige/udvidede), og at amtskommunerne skal
koordinere planlægningen af det civile beredskab med sygehusberedskabsplanen. Planen for
det civile beredskab opfylder dette krav.
Formålet med det civile beredskab er at sikre, at det civile samfund fortsat kan fungere under
de ekstraordinære forhold, som under en krise- eller krigssituation.
Der må således tilrettelægges et beredskab, der fastsætter, hvorledes den kommunale
organisation kan håndtere ekstraordinære hændelser uanset om de er varslede eller uvarslede,
således at kommunen under sådanne vanskelige forhold dels kan videreføre de vigtigste
normale opgaver, dels kan varetage opståede ekstraordinære opgaver.
Det understreges, at det ikke er muligt og ikke har været hensigten med planen at fastlægge alle
handlinger i detaljer og binde sig til alt for specielle løsninger, men derimod at skabe forud-
sætningerne for en rationel og konstruktiv indsats fra de ansvarlige kommunale forvaltnings-
myndigheder med mulighed for improvisationer alt efter, hvordan situationen udvikler sig.

Page 6
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
6
1.1.1. Ændringer siden vedtagelsen af den civile beredskabsplan den 15. februar 1996
Iht. beredskabsloven skal kommunerne mindst én gang i hver kommunal valgperiode vedtage
en beredskabsplan (redningsberedskab og det civile beredskab).
Efter forvaltningsændringen pr. 1.1.98 er det Københavns Brandvæsen, der i Københavns
Kommune har opgaven at koordinere og planlægge på beredskabsområdet, idet der dog fortsat
skelnes mellem det civile beredskab (myndighedsopgave) og redningsberedskabet (jf. kontrakt
mellem Bygge- og teknikforvaltningen og Københavns Brandvæsen)
Revisionen af den eksisterende beredskabsplan gennemføres i indeværende kommunale
valgperiode (1998-2001) som en opdatering og tilretning af den eksisterende beredskabsplan,
idet der i udkastet til forelæggelse for Bygge- og teknikudvalg bl.a. er taget højde for
forvaltningsændringer i Københavns Kommune.
Herudover gælder, at der ved tilrettelæggelsen af beredskabsplanlægningen for indeværende
kommunale valgperiode er taget hensyn til flg. forhold:
I forlængelse af Forsvarskommissionens vurderinger af den sikkerhedspolitiske
situation i Europa og af det politiske forlig for beredskabet for perioden 1998-2001 har
Beredskabsstyrelsen gennemført en undersøgelse af det civile beredskabs fremtidige
status, som givetvis vil medføre ændringer for den fremtidige beredskabsplanlægning.
Den krigsplanlægning, som i Danmark er det væsentligste indhold af den civile
beredskabsplanlægning, skal omlægges til en mere generel krisehåndtering og skal
medføre indførelse af en ny model for beredskabsplanlægningen, hvor
krisehåndteringen vil være en fuldt integreret del af en moderne ledelseskompetence.
I forbindelse med etableringen af den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige er
der behov for, at det kommunale redningsberedskab på selve forbindelsen bliver
udvidet til det civile beredskabs område og forberedt til en kommende Øresundsregions
dynamiske bysamfund.
Hertil kan føjes følgende yderligere bemærkninger:
Beredskabsloven har været genstand for mindre ændringer ved lov nr. 339 af 17. maj 2000.
I den forløbne periode har der i beredskabstænkningen været en øget opmærksomhed på, at
”krise” ikke behøver at indebære, at der er tale om ”truende udsigt til krig”. Ikke mindst
orkanen den 3. december 1999 og millennium-beredskabet har bidraget til en forståelse herfor.
Når ”krise” anvendes i det følgende refereres der dels til ”truende udsigt til krig”, dels til kriser
i fredstid.
Der er vedtaget et politisk beredskabsforlig for perioden 1998-2001. Forliget indebærer et
koncept om et oppusteligt redningsberedskab med udgangspunkt i det kommunale
redningsberedskab.
For så vidt angår det civile beredskab har der været gennemført en analyse af dette af
Beredskabsstyrelsen, som efterfølgende har medført en række anbefalinger bl.a. til ændringer af

Page 7
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
7
beredskabsloven. Den væsentligste er, at det ”civile beredskab” ændres til den ”civile sektors
beredskab”, og udvides til også at omfatte fredstid således, at det kommunale
redningsberedskab også indgår heri.
Som områdeansvarlige vil kommunens beredskabsplanlægning herefter omfatte et
tværsektorielt samarbejde under alle typer af hændelser, ulykker og kriser og katastrofer,
herunder også krig.
Om den foreslåede ændring af beredskabslovens §2 hedder det:
””Det civile beredskab” ændres til ”den civile sektors beredskab”, og bestemmelsen
ændres, således at den civile sektors beredskab omfatter foranstaltninger (reduktion af
sårbarhed), som en myndighed eller virksomhed træffer med henblik på at kunne fungere
videre under ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt visse større
krisesituationer. Endvidere omfatter den civile sektors beredskab den indsats,
myndigheden eller virksomheden kan yde i forbindelse hermed for at forebygge, afhjælpe
eller begrænse skader på egen virksomhed eller for at yde hjælp til andre”.
Her slås det således fast, at den civile sektors beredskab og krisehåndtering omfatter såvel
forebyggelse, afhjælpning og begrænsning af skaden.
Beredskabet i det storkøbenhavnske område, der ikke er et en-strenget beredskab, men er tre-
delt i form af et dagligt fredsmæssigt redningsberedskab, et udvidet krigsmæssigt
redningsberedskab og et civilt beredskab, skal godkendes i form af en beredskabsplan af
kommunalbestyrelsen mindst én gang i hver kommunal valgperiode.
De tre komponenter, der samlet udgør beredskabsplanen, blev for perioden 1997-2001 tilsendt
Beredskabsstyrelsens regionale operative center, Beredskabscenter Nordsjælland, hvorfra den
blev videresendt til Beredskabsstyrelsen
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) etableredes med virkning fra 1. juni 2000. I lighed med
HT indgår HUR som en ressource for beredskabet i Københavns Kommune.
Øresundsforbindelsen blev en realitet pr. 1. juli 2000. Mellem Malmö Brandkår og Københavns
Brandvæsen er der indgået en samarbejdsaftale hvad angår såvel redningsberedskabet som det
civile beredskab. Samarbejdet er under stadig udvikling.
Ændring af forvaltningsstrukturen pr. 1.1.98, herunder overflytning af ”beredskab” til Bygge-
og teknikforvaltningen og til daglig hjemmehørende i Københavns Brandvæsen, er indarbejdet
i beredskabsplanen.
Af Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn har der været gennemført en analyse af
Beredskab Storkøbenhavns virksomhed. Analysen har medført en beslutning i
Beredskabskommissionen om visse justeringer af den udviklede praksis.
Med beslutningen om at indføre TETRA (mobil radiokommunikationsteknologi til
Totalforsvaret) i Danmark er der lagt op til, at København nu også kan tage stilling til en
strategi for telekommunikation til det civile beredskab.

Page 8
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
8
I forlængelse af orkanen den 3. december 1999 har Politiregionen udarbejdet en
naturberedskabsplan for Politiregionen og det direkte operative beredskab. I henhold til denne
indgår Københavns Brandvæsen i politiets kommandocentral (KSN) med en
forbindelsesofficer. Dette påvirker dog ikke kommunens forpligtelse til at efterleve egen af
Borgerrepræsentationen vedtaget beredskabsplan.
Nærværende almindelige del af beredskabsplanen skal ses i sammenhæng med
beredskabsplanens specielle del (administrativt tilpasset).
Som omtalt har der været gennemført en analyse af det civile beredskab. Med en forventelig
beslutning om nyorientering af beredskabet til at omfatte hændelser, ulykker, katastrofer og
kriser, herunder krig, vil der af Beredskabsstyrelsen blive udsendt en ny vejledning vedr.
kommunernes beredskabsplanlægning. Som koordinator vil Københavns Brandvæsen på den
baggrund umiddelbart iværksætte en planlægningsproces, der skal føre frem til forelæggelse for
Borgerrepræsentationen i næste valgperiode af et udkast til en gennembearbejdet
beredskabsplan.

Page 9
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
9
1.2 SYSTEMATIKKEN I PLANEN
Man har fundet det hensigtsmæssigt at opdele planen i en almindelig del, som indeholder de
overordnede rammer for beredskabsplanlægningen, og i en speciel del, hvor der er opstillet en
række delplaner for varetagelsen af de enkelte beredskabsopgaver.
DEN ALMINDELIGE DEL ( NÆRVÆRENDE DEL)
Indledningsvis er i afsnit 1 beskrevet baggrunden for og formålet med udarbejdelsen af en civil
beredskabsplan i Københavns Kommune, den valgte organisation for planlægningens
gennemførelse, planlægningsforudsætningerne, spørgsmålet om en koordinering af
beredskabsplanlægningen i hovedstadsområdet samt det fremtidige arbejde med revision af
planen.
I afsnit 2 skulle indgå oplysninger om forskellige faktiske forhold af betydning for
tilrettelæggelsen og udøvelsen af det civile beredskab. Da der ikke foreligger en risikoanalyse
er afsnittet om de generelle planlægningsforudsætninger udeladt.
I afsnit 3 er det fastlagt, hvem der har det overordnede ansvar for kommunens styrelse under
krig eller truende udsigt til krig, katastrofer, mv. og kompetencen til at træffe de overordnede
beslutninger i forbindelse med beredskabets iværksættelse ud over det daglige, fredsmæssige
redningsberedskab mv. (etablering af beredskabsorganisationen).
I afsnit 4 er det fastlagt, hvorledes de personer, der indgår i den overordnede
beredskabsorganisation, alarmeres i tilfælde af krig eller truende udsigt til krig, katastrofer mv.
(alarmeringsplan), medens det i afsnit 5 er skitseret, ud fra hvilke retningslinier den gradvise
omstilling fra fredsforhold til beredskabsforhold finder sted, dvs. hvordan og i hvilken takt
beredskabet aktiveres (aktiveringsplan).
Afsnit 6 omhandler problematikken omkring anvendelsen af de normale
kommunikationsmidler i en beredskabssituation.
I afsnit 7 er beskrevet, hvorledes informationsforpligtelsen overfor såvel den københavnske
befolkning som de ansatte i kommunen vil blive opfyldt.
I afsnit 8 er beskrevet fremgangsmåden ved registrering af de personer, der indtager
nøglestillinger i det civile beredskab i Københavns Kommune samt den efterfølgende
designering af disse.
I afsnittene 9 og 10 gives dels en oversigt over Københavns Kommunes øvrige beredskab dels
en beskrivelse af det samarbejde, som nødvendigvis må etableres med andre myndigheder
inden for Danmarks totalforsvar i en krise- eller krigssituation eller ved omfattende katastrofer
mv.
Endelig er de økonomiske konsekvenser af planlægningen samt det lovmæssige grundlag
behandlet i henholdsvis afsnit 11 og 12.

Page 10
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
10
DEN SPECIELLE DEL (SÆRSKILT RINGBIND)
Der er udarbejdet delplaner inden for i alt 7 delområder, der tilsammen dækker de kommunale
civile beredskabsopgaver, som man umiddelbart anser for vigtigst at kunne varetage i en
beredskabssituation. Delplanerne er samlet i et særskilt ringbind. En oversigt over delplanerne
fremgår af indholdsfortegnelsen, der som bilag er medtaget i nærværende plan (side 54 - 55).
Opmærksomheden henledes på, at der under HS er en selvstændig sundhedsberedskabsplan for
området.
Forvaltningsområder, som ikke direkte er omfattet af den civile beredskabsplan, videreføres så
længe økonomiudvalget/beredskabsstaben, jf. herom senere, finder dette forsvarligt og
nødvendigt som grundlag for delplanernes iværksættelse og gennemførelse.
Ansvaret for beredskabet i den enkelte delplan er, i overensstemmelse med det civile
beredskabs hovedprincip, placeret hos den forvaltningschef, der i fredstid har ansvaret for
vedkommende forvaltningsområde.
For så vidt angår løsningen af ekstraordinære og for kommunen uvante opgaver, er ansvaret
søgt placeret ud fra hensigtsmæssighedsbetragtninger.
Ansvaret omfatter i den ordinære forvaltningspraksis tilrettelæggelse og i krise- eller
krigssituation eller i en katastrofesituation mv. iværksættelse af delplanen efter indhentet
forholdsordre hos økonomiudvalget/beredskabsstaben.
Ansvaret omfatter tillige i den almindelige, daglige forvaltningspraksis tilrettelæggelse og i en
krise- eller krigssituation eller i en katastrofesituation gennemførelse af en alarmeringsplan for
det personale, der indgår i delberedskabet.
Det påhviler allerede i den ordinære forvaltningspraksis forvaltningschefen at orientere
personalet om beredskabspligten samt at instruere om opgaver/funktion i det civile beredskab.
For at sikre overskueligheden ved udarbejdelsen af de enkelte delplaner er disse opbygget efter
en forud fastsat planinddeling, som de ansvarlige udvalgsforvaltninger/forvaltninger er blevet
bedt om at følge i det omfang, dette har været muligt.
Planinddelingen er følgende:
1. ORGANISATION, LEDELSE, ANSVAR OG KOMPETENCE
2. OPGAVER
A. Normale opgaver
B. Civile beredskabsopgaver
3. PERSONALE
A. ”Nøglepersoner” (nødvendigt personale)
B. Til- og afgange
C. Udækkede uddannelsesbehov

Page 11
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
11
4. LOKALITETER
A. ”Nøgle”- lokaliteter og lokaler
B. Varme, lys
C. Beskyttelsesfaciliteter
D. Sikring
5. MATERIEL OG KØRETØJER
6. KOMMUNIKATION/INFORMATION
A. Telefon mv.
B. Radio
C. Edb mv.
D. Information eksternt
E. Information internt
7. SÆRLIGE FORHOLD FOR DELPLANOMRÅDET
8. ALARMERING
9. MATERIELLE RESSOURCER
**********************
Planlægningen af det civile beredskab er for en kommune af Københavns størrelse omfattende.
Detaljeringsgraden varierer stadig i de enkelte delplaner, og det må forventes, at
planlægningsarbejdet videreføres i årene fremover.
Økonomiudvalget/forvaltningerne må ligeledes justere/supplere delplanerne i takt med,
ministerielle vejledninger udsendes til kommunerne.
Der foretages derudover en administrativ gennemgang af delplanerne hvert andet år med
henblik på at ajourføre disse jf. afsnit 1.6 Revision.
1.3 PLANLÆGNINGSORGANISATION
I samarbejde med repræsentanter for forvaltningerne har Københavns Brandvæsen gennemført
en opdatering af den eksisterende beredskabsplan.
Beredskabsstyrelsen har været konsulteret for at relatere planlægningsprocessen i kommunen
med omlægningen af samfundets beredskab, herunder lovændringer.
Med lovbestemmelsen om, at kommunen mindst én gang i hver kommunal valgperiode skal
vedtage en kommunal beredskabsplan kan kommunen ikke afvente en lovændring, der
indebærer en omlægning af beredskabet fra et krigsberedskab til et beredskab, der tager højde
for alle typer af kriser.

Page 12
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
12
1.4 KONKRETE PLANLÆGNINGSFORUDSÆTNINGER
Som grundlag for den planlægning, der i kommunen skal foretages med henblik på sikring af
kommunens forvaltning i en krise/krigssituation, har der hidtil af forsvaret været udarbejdet et
konkret ”trusselsbillede”.
”Trusselsbilledet” mod liv, miljø og værdier har i forlængelse af ”Murens fald” ændret
karakter. Forsvarskommissionen fastlagde med sin rapport i 1998 rammen for det nationale
forsvar, mens et tilsvarende arbejde ikke er gennemført på beredskabsområdet. Dog kan der
fremholdes flg.:
Det udvidede krigsmæssige redningsberedskab, der ideelt skal rykke ud ved krig, skal ses i
lyset af det trusselsbillede, som Forsvarskommissionen har udarbejdet.
Risikosamfundets nye trusler mod samfundet kræver udvikling af nye kompetencer til
imødekommelse af sårbarheden og til opsætning af et tilfredsstillende beredskab.
Fredstidskatastrofer
Planen for det civile beredskab i Københavns Kommune forudsættes at finde anvendelse ved
fredstidskatastrofer af et sådant omfang, at de normale ressourcer ikke er tilstrækkelige og
derfor kræver en særlig koordineret indsats af mange myndigheder.
Som eksempel på fredstidskatastrofer, hvor statens og kommunernes normale
fredstidsberedskab, herunder det supplerende redningsberedskab, muligvis ikke er
tilstrækkeligt, kan nævnes katastrofetilfælde i form af alvorlige naturkatastrofer, epidemier, en
flynedstyrtning o. lign.
I modsætning til krigssituationen vil fredstidskatastrofer normalt indtræde uden varsel, hvorfor
en øjeblikkelig indsats vil være påkrævet. Dette stiller særlige krav bl.a. til alarmeringen af
forvaltninger og institutioner.
1.5. KOORDINERING I HOVEDSTADSOMRÅDET
Der foreligger en generel samarbejdsaftale om gensidig assistance i det daglige, fredsmæssige
redningsberedskab i det storkøbenhavnske område. Via Alarmeringscentralen for
Storkøbenhavn udøves kontakten til kommunerne i området og til Falcks vagtcentral i Herlev.
1.6. REVISION
Det fremgår af Beredskabslovens § 25, at planen (almindelig del) revideres i det omfang
udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalvalgperiode.
Revisionen af de enkelte delplaner (speciel del) påhviler hver især de udvalgsforvaltninger, der
har ansvaret for beredskabet efter planerne.
Københavns Brandvæsen varetager efter forvaltningsændringerne pr. 1.1.1998 koordineringen
af revisionsarbejdet vedrørende den samlede plan.
På denne baggrund vil Københavns Brandvæsen hvert andet år tage initiativ til revisions-
arbejdet vedrørende den speci elle del, som forudsættes gennemført administrativt uden
forelæggelse for Borgerrepræsentationen.

Page 13
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
13
Der vil endvidere i et samarbejde med Beredskab Storkøbenhavn, Beredskabsregion VI og
Civilregion VI, efter behov blive afholdt planspil med henblik på at få afprøvet væsentlige dele
af planen.
Revisionsarbejdet fritager naturligvis ikke de ansvarlige udvalgsforvaltninger fra i det daglige
efter behov at foretage en løbende ajourføring af delplanerne.
Kommuneplanen
Københavns kommuneplan er fra 1997. Af planen fremgår det, at det er det overordnede mål
for kommuneplanlægningen i København, at byen skal kunne fungere godt, både som boligby
og nærsamfund og som nationalt og regionalt hovedcenter. Samtidig er det et hovedmål at tage
vare om de historiske og miljømæssige kvaliteter. Målene er udmøntet i retningslinier for byens
udvikling og for de enkelte bydele, som beskrives i kommuneplanens hovedstruktur.
I kommuneplanen indgår en opdeling af kommunen i 15 bydele, som danner grundlag for en
bydelsplanlægning, der fremover mere detailleret vil realisere kommuneplanens retningslinier.
Som overordnede forudsætning for hovedstrukturen indgår overvejelser om Københavns rolle i
internationalt perspektiv, vedtagelsen af Øresundsforbindelsen og Ørestaden, statslige
initiativer vedrørende havne-, bane- og forsvarsarealer samt Regionplanen.
Målet er at få udarbejdet en samlet risikoanalyse af kommunen.
Vedr. hovedstruktur og kommuneplan – der henvises til Københavns Kommuneplan 2001.

Page 14
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
14
2. GENERELLE PLANLÆGNINGSFORUDSÆTNINGER
Udeladt, idet udarbejdelsen afventer en risikoanalyse

Page 15
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
15
3. BEREDSKABSORGANISATIONEN
3.1 ORGANISATION, LEDELSE, ANSVAR OG KOMPETENCE
3.1.1 Nødstyreregler
De nærmere bestemmelser for kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig er
fastsat i § 69, i lov om kommunernes styrelse, jf. Beredskabslovens § 76 samt Indenrigs-
ministeriets bekendtgørelse nr. 841 af 11. november 1997 om kommunernes styrelse under
krise eller krig.
Som det fremgår af Beredskabsstyrelsens ”almindelige regler” for planlægning af det
kommunale og amtskommunale civile beredskab, er det de sædvanlige styrelsesregler, der
gælder så længe det er muligt at sammenkalde kommunens kollegiale organer.
Nødstyrereglernes anvendelse forudsætter, at 2 betingelser er opfyldt:
1) Der er opstået en krise med udsigt til krig eller under krig, og
2) Det er fysisk umuligt at samle en beslutningsdygtig borgerrepræsentation
Når det er konstateret, at de nævnte betingelser er opfyldt, træder nødstyrereglerne automatisk i
kraft.
Det er regeringen, der vurderer, om landet kan siges at befinde sig i en krise med udsigt til krig.
Det er Overborgmesteren, der fastslår, om det er muligt at samle en beslutningsdygtig
Borgerrepræsentation i en krise- eller krigssituation. I tilfælde af Overborgmesterens forfald
(Overborgmesteren er samtidig formand for Borgerrepræsentationen) er det iht.
Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 841 af 11. november 1997 om kommunernes styrelse
under krise eller krig kommunalbestyrelsens næstformand, i Københavns Kommune 1.
næstformand, subsidiært 2. næstformand, der varetager Overborgmesterens funktioner.
Med henblik på at imødegå den situation, at også overborgmesteren måtte være ude af stand til
at udføre sine funktioner, bestemmes det i bekendtgørelsen, at der for hver valgperiode skal
foretages valg af 2 eller flere stedfortrædere for overborgmesteren blandt økonomiudvalget
og/eller Borgerrepræsentationens medlemmer. Nyvalg foretages inden for 1. halvår af hver
funktionsperiode.
Under en nødstyreordning som ovenfor beskrevet forudsættes det, at der løbende vurderes, om
det vil være muligt at samle en beslutningsdygtig Borgerrepræsentation.
Når dette igen er muligt – eller der ikke længere er krig eller truende udsigt til krig – ophører
nødstyrereglerne automatisk med at fungere, og kommunen styres igen efter reglerne i den
københavnske styrelseslovgivning.
Overborgmesteren eller dennes stedfortræder meddeler snarest Indenrigsministeren, når
kommunen styres efter regler om nødstyre. Tilsvarende gives meddelelse, når kommunen igen
styres efter reglerne i den københavnske styrelseslovgivning.

Page 16
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
16
3.1.2 Overordnet politisk og administrativ beredskabsorganisation
Den politiske og administrative organisationsplan for Københavns kommune i fredstid fremgår
af bilag 3.1.1.
Såfremt regeringen vurderer, at landet befinder sig i en krise med udsigt til krig, vil overborg-
mesteren få meddelelse herom gennem direktøren for Beredskab Storkøbenhavn, hvorefter
overborgmesteren eller adm. direktør i Økonomiforvaltningen, på dennes vegne, er ansvarlig
for, at økonomiudvalget omstilles fra at virke i henhold til organisationsplanen i fredstid til at
virke som en beredskabsorganisation.
Den overordnede administrative beredskabsorganisation bestående af overborgmesteren samt
de øvrige medlemmer af økonomiudvalget samt medlemmerne af beredskabsstaben –
personkredsen er nærmere beskrevet i det efterfølgende afsnit 3.3 (nøglepersoner) – giver i
mangel af anden forholdsordre umiddelbart efter alarmeringen møde i økonomiudvalget på
Københavns Rådhus. Borgerrepræsentationen underrettes samtidig om, at økonomiudvalget
fungerer i overensstemmelse med de særlig retningslinier, der er fastsat for
beredskabsorganisationen i nærværende plan for det civile beredskab i Københavns kommune.
Overborgmesteren tager stilling til, om der skal indkaldes til ekstraordinært møde i
kommunalbestyrelsen.
Skitse til alarmeringsplan for de personer, der indgår i den overordnede administrative
beredskabsorganisation er beskrevet i afsnit 4.
Retningslinierne fra aktivering af beredskabet i de enkelte forvaltningsområder fremgår af
afsnit 5.
Bilag 3.1.2-4 illustrerer, hvorledes den administrative beredskabsorganisation optræder i
forhold til det politiske styre, når de særlige nødstyreregler er i kraft.
Administrerende direktør i Økonomiforvaltningen er beredskabsstabens administrative leder og
koordinator for det civile beredskab i Københavns kommune.
Overordnede beslutninger, ressourcespørgsmål, prioritering og koordinering af beredskabet er i
en krise- eller krigssituation henlagt til beredskabsstaben. Beredskabsstaben er administrativt
ansvarlig over for overborgmesteren, økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Den enkelte forvaltningschef er ansvarlig for gennemførelsen af de opgaver, som
beredskabsstaben har pålagt forvaltningen og dens medarbejdere, jf. afsnit om delplaner i
speciel del i særskilt ringbind.
I tilknytning til beredskabsstaben foreslås oprettet et beredskabssekretariat og en informations-
central (se senere).
3.1.3 Forholdet mellem det kommunale redningsberedskab og det civile beredskab
Som det fremgår af bemærkningerne til Beredskabsloven skal det kommunale rednings-
beredskab kunne varetage de opgaver, som hidtil blev varetaget af det kommunale brandvæsen.

Page 17
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
17
Et udvidet krigsmæssigt redningsberedskab pålægges en række kommuner, heriblandt
Københavns kommune.
Dette beredskab som varetages af Beredskab Storkøbenhavn skal kunne indsættes både under
freds- og krigsforhold, herunder kunne varetage den første modtagelse og indkvartering af
evakuenter og flygtninge.
Det civile beredskabs opgaver er fortsat at begrænse afledte forstyrrelser i samfundet mest
muligt (forebyggelse, afhjælpning og begrænsning af skader).
Der er således tale om to forskellige organisationer, der på en række områder har opgaver, der
er tæt sammenfaldende.
Enkelte personer ansat i kommunen, kan få pålagt opgaver såvel i det udvidede rednings-
beredskab som i det civile beredskab.
I Københavns kommune er det udvidede redningsberedskab en del af det storkøbenhavnske
udvidede redningsberedskab.
I henhold til den tidligere civilforsvarslov, er der ansat en beredskabsdirektør, der på bered-
skabskommissionens vegne leder det personel, der skal indsættes til løsning af den del af
kommunens redningsberedskabsopgaver, hvori frivillige deltager.
En justering af grundlaget for det udvidede beredskab for Storkøbenhavn og relationerne til de
enkelte kommunale redningsberedskaber er iværksat. Rammen for det fremtidige udvidede
beredskab er senest fastlagt af Beredskabskommissionen på et møde i november 2000.

Page 18
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
18
Bilag 3.1.1 Fredstid:
Københavns kommunes politiske og administrative organisation.
BORGERREPRÆSENTATIONEN
REVISIONEN
ØKONOMI
UDVALGET
KULTUR OG
FRITIDS-
UDVALGET
UDDANNELSES-
OG UNGDOMS-
UDVALGET
SUNDHEDS
UDVALGET
FAMILIE- OG
ARBEJDSMARKEDS
UDVALGET
BYGGE- OG
TEKNIK
UDVALGET
MILJØ- OG
FORSYNINGS-
UDVALGET
FORMAND
(OVER-
BORGMESTER)
FORMAND
(BORGMESTER)
FORMAND
(BORGMESTER)
FORMAND
(BORGMESTER)
FORMAND
(BORGMESTER)
FORMAND
(BORGMESTER)
FORMAND
(BORGMESTER)
ØKONOMI
FORVALTNINGEN
KULTUR OG
FRITIDS-
FORVALTNINGEN
UDDANNELSES-
OG UNGDOMS-
FORVALTNINGEN
SUNDHEDS
FORVALTNINGEN
FAMILIE- OG
ARBEJDSMARKEDS
FORVALTNINGEN
BYGGE- OG
TEKNIK
FORVALTNINGEN
MILJØ- OG
FORSYNINGS-
FORVALTNINGEN
ØKONOMI
LØN OG
PERSONALE
KOMMUNE-
PLANLÆGNING
ERHVERVS-
POLITIK
IT
SKATTE-
FORVALTNING
BIBLIOTEKER
KULTURSTØTTE
KØBENHAVNS
KOMMUNES
UNGDOMS-
CENTRE
KØBENHAVNS
IDRÆTSPARKER
FOLKE-
OPLYSNINGS-
SEKRETARIATET
ØVRIGHEDS-
FORRETNINGER
EJENDOMS-
DRIFT
FOLKESKOLEN
UNGDOMSSKOLE
FRITIDSHJEM
FRITIDSKLUBBER
GYMNASIUM
HF
VOKSEN-
UDDANNELSES-
CENTRE
DAGHØJSKOLE
PRODUKTIONS-
SKOLER
UNDERVISNING
AF VOKSNE
INDVANDRERE
HJEMMEPLEJEN
HJÆLPEMIDLER
ØVRIGE
OMSORGS-
YDELSER
PLEJEEGNEDE
BOLIGER FOR
ÆLDRE
KONTANTYDELSER
TIL ÆLDRE
SÆRLIGE
PLEJEHJEM FOR
BLINDE OG FYSISK
HANDICAPPEDE
BØRNE- OG
UNGDOMS-
TANDPLEJEN
SYGESIKRING
BEDRIFT
-
SUNDHEDS
-
TJENESTEN
SUND BY
INDKOMST-
OVERFØRELSER
AKTIVERING
DAGPASNING
SUNDHEDSPLEJEN
OG
KOMMUNELÆGEN
DØGN-
ANBRINGELSE
FOR BØRN
FYSISK
HANDICAPPEDE
PSYKISK
UDVIKLINGS-
HÆMMEDE
SOCIAL INDSATS
OVERFOR
PSYKISK SYGE
OG MISBRUGERE
BOLIGSOCIALT
ARBEJDE
BOLIGANVISNING
GADER OG VEJE
PARKER
KIRKEGÅRDE
BRANDVÆSEN
BEREDSKAB
LOKALPLANER
BYGGESAGS-
BEHANDLING
BYFORNYELSE
STØTTET
BYGGERI
KOMMUNE
TEKNIK
STADS-
ARKITEKTEN
RÅDGIVENDE
INGENIØRER
KØBENHAVNS
ENERGI
MILJØ-
KONTROLLEN

Page 19
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
19
Bilag 3.1.2 Krig eller truende udsigt til krig:
Københavns kommunes politiske og administrative organisation, når
borgerrepræsentationen er beslutningsdygtig
BORGERREPRÆSENTATIONEN
ØKONOMIUDVALGET
BEREDSKABSSTAB:
ADM. DIR. FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR KULTUR
-
OG FRITIDSFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR UDDANNELSES
-
OG UNGDOMSFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR SUNDHEDSFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR FAMILIE
-
OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR BYGGE
-
OG TEKNIKFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR MILJØ
-
OG FORSYNINGSFORVALTNINGEN,
DIR. FOR HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESKAB,
DIR. FOR VEJ OG PARK,
DIR. FOR KØBENHAVNS ENERGI,
BRANDCHEFEN,
DIR. FOR MILJØKONTROLLEN,
DIR. FOR KOMMUNETEKNIK KØBENHAVN
BEREDSKAB
STORKØBENHAVN
BEREDSKABSSEKRETARIATET
INFORMATIONSCENTRALEN
ØKONOMI
FORVALTNINGEN
KULTUR OG
FRITIDS-
FORVALTNINGEN
UDDANNELSES-
OG UNGDOMS-
FORVALTNINGEN
SUNDHEDS
FORVALTNINGEN
FAMILIE- OG
ARBEJDSMARKEDS
FORVALTNINGEN
BYGGE- OG
TEKNIK
FORVALTNINGEN
MILJØ- OG
FORSYNINGS-
FORVALTNINGEN

Page 20
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
20
Bilag 3.1.3 Krig eller truende udsigt til krig:
Københavns kommunes politiske og administrative organisation, når økonomiudvalget er
beslutningsdygtig:
ØKONOMIUDVALGET
OVERBORGMESTEREN
1. STEDFORTRÆDER
2. STEDFORTRÆDER
3. STEDFORTRÆDER
4. STEDFORTRÆDER
BEREDSKABSSTAB:
ADM. DIR. FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR KULTUR
-
OG FRITIDSFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR UDDANNELSES
-
OG UNGDOMSFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR SUNDHEDSFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR FAMILIE
-
OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR BYGGE
-
OG TEKNIKFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR MILJØ
-
OG FORSYNINGSFORVALTNINGEN,
DIR. FOR HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESKAB,
DIR. FOR VEJ OG PARK,
DIR. FOR KØBENHAVNS ENERGI
BRANDCHEFEN,
DIR. FOR MILJØKONTROLLEN,
DIR. FOR KOMMUNETEKNIK KØBENHAVN
BEREDSKAB
STORKØBENHAVN
BEREDSKABSSEKRETARIATET
INFORMATIONSCENTRALEN
ØKONOMI
FORVALTNINGEN
KULTUR OG
FRITIDS-
FORVALTNINGEN
UDDANNELSES-
OG UNGDOMS-
FORVALTNINGEN
SUNDHEDS
FORVALTNINGEN
FAMILIE- OG
ARBEJDSMARKEDS
FORVALTNINGEN
BYGGE- OG
TEKNIK
FORVALTNINGEN
MILJØ- OG
FORSYNINGS-
FORVALTNINGEN

Page 21
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
21
Bilag 3.1.4 Krig eller truende udsigt til krig:
Københavns kommunes politiske og administrative organisation, når økonomiudvalget ikke
er beslutningsdygtig
OVERBORGMESTEREN
1. STEDFORTRÆDER
2. STEDFORTRÆDER
3. STEDFORTRÆDER
4. STEDFORTRÆDER
BEREDSKABSSTAB:
ADM. DIR. FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR KULTUR
-
OG FRITIDSFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR UDDANNELSES
-
OG UNGDOMSFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR SUNDHEDSFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR FAMILIE
-
OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR BYGGE
-
OG TEKNIKFORVALTNINGEN,
ADM. DIR. FOR MILJØ
-
OG FORSYNINGSFORVALTNINGEN,
DIR. FOR HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESKAB,
DIR. FOR VEJ OG PARK,
DIR. FOR KØBENHAVNS ENERGI
BRANDCHEFEN,
DIR. FOR MILJØKONTROLLEN,
DIR. FOR KOMMUNETEKNIK KØBENHAVN
BEREDSKAB
STORKØBENHAVN
BEREDSKABSSEKRETARIATET
INFORMATIONSCENTRALEN
ØKONOMI
FORVALTNINGEN
KULTUR OG
FRITIDS-
FORVALTNINGEN
UDDANNELSES-
OG UNGDOMS-
FORVALTNINGEN
SUNDHED
FORVALTNINGEN
FAMILIE- OG
ARBEJDSMARKEDS
FORVALTNINGEN
BYGGE- OG
TEKNIK
FORVALTNINGEN
MILJØ- OG
FORSYNINGS-
FORVALTNINGEN

Page 22
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
22
3.2 OPGAVER
3.2.1 Normale opgaver
Den udøvende myndighed er i henhold til den københavnske styrelseslov tillagt
økonomiudvalget og 6 stående udvalg, der hver forestår forvaltningen af sit ressortområde. De
enkelte forvaltningsområder er præciseret i styrelsesvedtægten
.
3.2.2 Civile beredskabsopgaver
De opgaver, beredskabsorganisationen vil blive stillet over for i en krise- eller krigssituation,
vil være at sikre, at forvaltningen kan fungere således,
at
de opgaver, der af hensyn til den københavnske befolkning må anses for vitale
videreføres, om end i visse situationer anderledes end normalt,
at
de særlige opgaver, som den specielle situation udløser, også kan klares,
at
opgaver, som ikke er livsnødvendige, i større eller mindre omfang suspenderes og
at
de nødvendige normale administrationsopgaver kan løses; det vil navnlig sige
opgaver i forhold til de politiske organer.
3.2.3 Sekretariatsopgaver i forbindelse med etablering af den særlige beredskabsstab
Der er i hovedsagen tale om undersøgelsesopgaver, sagsbehandling, skriveopgaver,
mangfoldiggørelsesopgaver samt videreformidling af trufne beslutninger.
Som i fredstid må det også i en krise- eller krigssituation tillægges stor betydning, at der
foreligger et skriftligt dokumentationsmateriale til senere orientering for og drøftelse i Borger-
repræsentationen.
Såfremt skriftligt materiale af forskellige grunde ikke kan udarbejdes, foreslås fremstillet en
særlig blanket, der optrykkes i fornødent oplag.

Page 23
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
23
3.3 PERSONALE
3.3.1 Nøglepersoner på overordnet plan
Borgerrepræsentationens formand samt de øvrige medlemmer af Borgerrepræsentationen.
Overborgmesteren samt de øvrige medlemmer af økonomiudvalget.
Beredskabsstabens medlemmer:
Administrerende direktør for Økonomiforvaltningen (formand)
Administrerende direktør for Kultur og fritidsforvaltningen
Administrerende direktør for Uddannelses- og ungdomsforvaltningen
Administrerende direktør for Sundhedsforvaltningen
Administrerende direktør for Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen
Administrerende direktør for Bygge- og teknikforvaltningen
Administrerende direktør for Miljø- og forsyningsforvaltningen
Administrerende direktør for Vej og Park
Brandchefen
Direktør for Miljøkontrollen
Direktør for Kommuneteknik Københavns Brandvæsen
Administrerende direktør for Hovedstadens Sygehusfællesskab
Eller disses stedfortrædere
3.3.2 Øvrige personale
I forbindelse med beredskabsstaben foreslås etableret et Beredskabssekretariat nedsat og
sammensat således:
Hver udvalgsforvaltning samt Borgerrepræsentationens sekretariat udpeger hver 1-2 ledende
medarbejdere til at assistere beredskabsstaben.
Derudover er der brug for sekretærer, personer til rengøringsopgaver og personer til forplej-
ningsopgaver.
Nødjournalen bemandes med medarbejdere fra henholdsvis overborgmesterens journal og
Borgerrepræsentationens journal.
Til sekretariatet knyttes fast 10 – 15 mand fra ordonnanstjenesten.
For så vidt angår informationscentralen henvises til delplanen vedrørende informationstjeneste
(særskilt ringbind).
3.4 Sikrede lokaliteter
Beredskabsstaben følger i beredskabssituationen udviklingen i Hovedstadsområdet og tager
løbende stilling til spørgsmål om flytning til sikrede lokaliteter.

Page 24
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
24
Det forudsætter, at den centrale administrative ledelse i videst mulig omfang og længst muligt
fungerer fra ”daglige arbejdsplads”.
Såfremt situationen udvikler sig således, at de ”daglige arbejdspladser” ikke længere vil kunne
benyttes hensigtsmæssigt, kan der som sikret lokalitet for personalet (nævnt i planens afsnit
3.3) peges på det skitserede lokale i Rådhusets parterre vedlagt som bilag 1. Tilstødende lokaler
kan eventuelt blive inddraget til formålet.
Der forudsættes ikke etableret sikrede lokaliteter til medlemmerne af Borgerrepræsentationen,
idet kommunalbestyrelsen påregnes at kunne fungere fra de sædvanlige lokaliteter, så længe
den er beslutningsdygtig. Herefter er det under de foran nævnte betingelser Økonomiudvalget,
der varetager kommunalbestyrelsens funktioner.
Udvikler den beredskabsmæssige situation sig således, at en fortsat virksomhed i de daglige
lokaler og den sikrede lokalitet under Rådhuset ikke længere skønnes forsvarlig henlægges
”styringen” til kommandocentralen ved Nyboder Skole.
Det bør overvejes, hvorvidt aftagerkommuner på grund af deres udsatte beliggenhed i en
afskæringssituation, bør være repræsenteret ved en kontaktperson i kommandocentralen.
Herudover bør kommunikationsforbindelser etableres til en række kommunale administrationer
og forvaltninger, jf. afsnit 6.4 om planlægning af det civile beredskabs
telekommunikationssystem.
Der foreslås etableret ekstrastik i nødkommandocentralen under Københavns Rådhus til de i
forvejen sikrede telefoner hos borgmesteren og den administrerende direktør for
Økonomiforvaltningen.
Nødkommandocentralen i kælderen under Rådhuset bør forsynes med el-opvarmning samt
nødstrømsanlæg. Nærmeste toiletter og badefaciliteter findes i forbindelse med
rådhuskøkkenet. Der bør tilvejebringes overnatningsmuligheder, tørklosetter m.v. med henblik
på døgnbemandingen af de sikrede lokaliteter.
Iværksættelse af foranstaltninger vedr. etablering af en nødkommandocentral under Rådhuset
bør dog afvente den efterfølgende revision af beredskabsplanen i forlængelse af en
nyorientering og en ny vejledning fra Beredskabsstyrelsen.
Til brug for den overordnede administrative beredskabsorganisation forudsættes eksisterende
ressourcer benyttet for så vidt angår kontorinventaret, kontormaskiner og kontorartikler.
Ovennævnte kan skaffes dels fra lager dels fra forud udpegede kontorer på Rådhuset.
Særligt materiel såsom madrasser og tæpper i tilfælde af døgnbemanding forudsættes anskaffet
og opbevaret i de udpegede ”nøgle” – lokaliteter eller i umiddelbar nærhed heraf.
Der stilles køretøjer til rådighed med henblik på bl.a. ordonnanstjeneste.

Page 25
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
25
Bilag 3.4.1 Lokalisering af kommandocentral under Københavns Rådhus
MÅLESTOKSFORHOLD: 1:1000

Page 26
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
26
Bilag 3.4.2 Lokalisering af Nyboder kommandocentral
Målestoksforhold: 1:500

Page 27
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
27
4. OVERORDNET ALARMERINGSPLAN
4.1. FREMGANGSMÅDE
Krise / Krig
Som bilag 4.1 er indsat skitse til overordnet alarmeringsplan i Københavns Kommune.
Som omtalt i efterstående aktiveringsplan går meddelelser om beslutninger i regeringen om
beredskabsændringer via Beredskab Storkøbenhavn til kommunen via telefon, telefax eller
elektronisk.
Alarmeringen gives til overborgmesteren, og i hans fravær til en af de øvrige borgmester, jf.
Københavns Kommunalkalender s. 22 hvor stedfortræderne for Overborgmesteren er angivet.
Herfra videregives alarmen til den enkelte udvalgsforvaltning ved kontakt til afdelingens
direktør eller dennes nærmeste medarbejder i henhold til de enkelte afdelingers alarmlister.
Afhængig af situationen videregives alarmen til udvalgsforvaltningernes direktorater og
afdelinger i henhold til egne telefonlister.
Udvalgsforvaltningerne forudsættes i fredstid at udarbejde de omtalte alarmlister samt at sørge
for en løbende ajourføring.
Den centrale administrative ledelse, bestående af Overborgmesteren og de øvrige borgmestre
samt beredskabsstaben, giver i mangel af anden forholdsordre umiddelbart efter alarmeringen
møde i magistratssalen på Københavns Rådhus.
De enkelte udvalgsforvaltningers alarmlister er klassificeret ”til tjenestebrug”, hvorfor de ikke
er offentligt tilgængelige.
Fred
Ved fredstidskatastrofer er det vagthavende brandinspektør/direktionen i Københavns
Brandvæsen der alarmerer Overborgmesteren og/eller øvrige berørte udvalgsforvaltninger, som
herefter træffer de fornødne beslutninger om de videre foranstaltninger.

Page 28
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
28
Bilag 4.1
KØBENHAVNS KOMMUNE
DET CIVILE BEREDSKAB - ALARMERING
FORSVARET
REGERING
REGERINGENS KRISESTYRECENTER (CMC)
BEREDSKABSKOMMANDOEN
BEREDSKABSSTYRELSEN
BEREDSKABSREGIONER
CIVIL-
REGIONERNE
ORIENTERES
POLITIETS RADIOTJENESTE
(POLITIGÅRDEN)
BEREDSKAB STORKØBENHAVN
BEREDSKABSDIREKTØREN
OVERBORGMESTEREN
ØKONOMIUDVALGET
ADM. DIR. FOR
ØKONOMIFORVALTNINGEN
KØBENHAVNS KOMMUNES
UDVALGSFORVALTNINGER
KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
TELEFONNØGLE
FOR DE ENKELTE
AFDELINGER
DE FRIVILLIGE,
BEREDSKABSKOMMISSIONEN,
AFDELINGER OG SEKTIONER
ALARMERING I.H.T.
BEREDSKAB STORKØBENHAVNS
BEREDSKABSPLANER

Page 29
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
29
5. AKTIVERINGSPLAN
5.1 FORMÅL
Det er fastsat i bekendtgørelsen om det civile beredskab, at aktiveringen af dette beredskab så
vidt muligt skal følge de beredskabssystemer, der gælder for redningsberedskabet og forsvaret.
Det hidtidige redningsberedskabs beredskabssystem, der tillige gælder for det amtskommunale
sygehusvæsen (sygehusberedskabet) beskriver, hvorledes beredskabet gradvis opbygges i takt
med en krise- eller krigssituations intensivering.
Formålet med beredskabssystemet er at sikre et beredskab, der er afpasset den foreliggende
situation, og som løbende kan tilpasses, så ændringer i beredskabet kan ske hurtigt og sikkert.
Herudover har systemet til formål at sikre en koordineret indsats såvel inden for det
pågældende beredskab som i forhold til beredskabet inden for de øvrige dele af totalforsvaret.
Det kommunale civile beredskab og det kommunale redningsberedskab har som fælles mål at
sikre det kommunale samfunds fortsatte funktion under krigsforhold (kriseforhold/katastrofer).
Det er derfor vigtigt, at der sker en koordinering af de to beredskabet, og at der således også så
vidt muligt sker en gradvis omstilling af det civile beredskab fra fredsforhold til krigsforhold
(kriseforhold/katastrofer) svarende til den gradvise opbygning af det udvidede beredskab.
De eksisterende beredskabsbestemmelser for redningsberedskabet er fortsat gældende.
En revision er iværksat i Beredskabsstyrelsen.
5.2 RETNINGSLINIER FOR AKTIVERINGEN AF BEREDSKABET
Der er ikke fastsat særlige beredskabssystemer for det civile beredskab.
I bilag 5.2 er gengivet de 5 grupper, som beredskabssystemet for redningsberedskabet og
sygehusvæsenet er opdelt i, og som fortsat gælder for det udvidede redningsberedskab og det
kommunale redningsberedskab. I en parentes efter hver gruppe er angivet den beredskabsgrad,
der svarer hertil inden for det militære forsvar. Over for de enkelte beredskabsgrupper er der
angivet retningslinier for, hvilke foranstaltninger og forberedelser, der på det pågældende
stadium typisk bør overvejes iværksat inden for det civile beredskab med henblik på den
gradvise omstilling fra fredsforhold til krigsforhold.
Da spørgsmålet om, hvornår og i hvilken takt de enkelte beredskabsforanstaltninger skal sættes
i værk, altid vil bero på de konkrete omstændigheder, må det imidlertid i vidt omfang overlades
til beredskabsstaben konkret at træffe bestemmelse om den gradvise iværksættelse af
beredskabet.
Det civile beredskab bygger på en organisation, der virker i fuldt omfang i fredstid. I en
kriseperiode skal det civile beredskab derfor ikke opbygges, men nærmere omstilles fra
fredsforhold til krigsberedskab (kriseberedskab/katastrofeberedskab).
Det er regeringen, der vurderer, hvornår landet befinder sig i en krise med truende udsigt til
krig. Det er regeringens ansvar at beslutte, hvornår forsvaret og redningsberedskabet skal
begynde at optrappe beredskabet.
Når regeringen beslutter, at en beredskabsforanstaltning skal iværksættes, går meddelelser
herom til kommunen via Beredskab Storkøbenhavn (chefen for krise-
/krigsredningsberedskabet).

Page 30
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
30
Udvalgsforvaltningerne må herefter overveje og opstille ”check-lister” for, hvorledes
kommunens civile beredskab omstilles til krigsforhold.
Som allerede nævnt er det ved fredstidskatastrofer indsatslederes/direktionen i Københavns
Brandvæsen, der alarmerer Overborgmesteren og/eller øvrige berørte udvalgsforvaltninger,
som herefter træffer de fornødne beslutninger om de videre foranstaltninger.
5.3. ADMINISTRATIV ANSVARLIG FOR AKTIVERINGEN
I en krise- eller krigssituation eller katastrofesituation etableres en beredskabsstab med et
sekretariat, der på baggrund af de tilgåede indberetninger fra redningsberedskabet om
beredskabsændringer m.v. – på administrativt niveau udarbejder forslag til beslutninger om
aktivering af det civile beredskab.
På baggrund af Borgerrepræsentationens (økonomiudvalgets/overborgmesterens) beslutning
foranlediger beredskabsstaben dette iværksat.
Beredskabsstaben sørger for løbende at holde forvaltningerne orienteret om
beredskabssituationen.
Endvidere må staben til stadighed følge udviklingen i samfundet således, at nødvendige
foranstaltninger hurtigt kan iværksættes.
5.4 TILBAGESTILLING AF BEREDSKABET
Meddelelse om, hvornår det udvidede redningsberedskab overgår fra én beredskabsgrad til en
anden – det vil sige foretager beredskabsændringer – tilgår som nævnt
Borgerrepræsentationen/overborgmesteren via chefen for det udvidede redningsberedskab i
Storkøbenhavn.
Uagtet en sådan melding vil have indflydelse på redningsindsatsen, behøver den ikke være
afgørende for en beslutning om en eventuel afblæsning af beredskabet i Københavns
Kommune.

Page 31
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
31
Bilag 5.2
Den gruppevise inddeling af beredskabssy-
stemet for det civile beredskab & sygehus-
væsenet:
Retningslinier for den gradvise
aktivering af det civile beredskab:
********************************
Grupppe I (fredsberedskab)
Formål:
-
at kunne yde bistand i katastrofetil-
fælde og under andre ekstraordinære
forhold, som gør offentlig indgriben
nødvendig.
********************************
Gruppe II (forstærket fredsberedskab)
Formål:
-
at forberede forøgelse af det civile
beredskabs beredskab.
-
at forberede etablering af beskyttel-
sesrum.
-
at forberede og i et vist omfang gen-
nemføre en information af
befolkningen om civile forsvars-
foranstaltninger
-
etablere nødvendig telefonvagt og
cheftilkaldevagter m.v.
-
forberede lokaliteter til
videreførelse af kommunens
forvaltning i sikrede
lokaliteter.
-
forberede og i et vist omfang
aktivere kommunens
informationsberedskab til
borgerne.
Gruppe III (overgangsberedskab)
Formål:
-
at mobilisere visse dele af forsvaret
og kommunikationssystemet.
-
at mobilisere Beredskabskorpset og
den statslige ambulancetjeneste.
-
at etablere visse civile beredskabs
faciliteter.
-
at etablere varslingstjenesten.
-
at udbygge det lokale civile
beredskab.
-
kommunikationsnettet udbygges
med direkte linier bl.a. til det civile
beredskab.
-
designeret personel og lokaliteter
stilles til det civile beredskabs råd
ighed i takt med dettes
mobilisering.

Page 32
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
32
-
at forberede en videre udbygning af
sygehusberedskabets behandlingska-
pacitet.
- den primære sundhedssektor
forberedes på at modtage
udskrevne patienter.
Den gruppevise inddeling af bered-
skabssystemet for det udvidede red-
ningsberedskab & sygehusvæsenet
Retningslinier for den gradvise
aktivering af det civile beredskab:
*********************************
-
at klargøre beskyttelsesrum.
-
at færdigetablere telekommunikati-
onssystemet.
-
at informere befolkningen om civile
beredskabsforanstaltninger
-
sikrede lokaliteter indrettes.
-
kommunikationsnettet til brug for
beredskabet etableres fuldt ud.
- nødvendig kommunal information
til borgerne gives.
**********************************
Gruppe IV (forstærket overgangsbered-
skab)
Formål:
-
at etablere hele kommandosystemet.
-
at klargøre det lokale civile
beredskab til hurtig indsats.
-
at klargøre sygehusberedskabet til
maksimal ydelse.
-
sikre, at alle institutioner og
funktioner, der indgår i
beredskabsplanen, gøres klar til
maksimal ydelse.
**********************************
Gruppe V (krigstilstand)
-
at gøre det samlede civile beredskab
klar til maksimal indsats/ydelse.
-
iværksætte samtlige alarmerings-
planer

Page 33
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
33
6. KOMMUNIKATIONSLINIER
6.1 INDLEDNING
I en krise- eller krigssituation er det nødvendigt at have rådighed over fornødne
kommunikationsmidler således, at beslutningstagerne hurtigt kan modtage relevante
oplysninger og hurtigt kan formidle trufne beslutninger til de, der skal udføre dem.
Det er derfor nødvendigt som led i beredskabsplanlægningen at undersøge, om de
kommunikationsmidler, som benyttes i fredstid, dækker behovet i en krise- og krigssituation,
herunder om fordelingen og placeringen svarer til beredskabsorganisationens behov.
Beredskabsplanlægningen vedrørende kommunikationsforhold bør primært basere sig på de i
fredstid rådige kommunikationsmidler, fordi brugen heraf er kendt og ikke kræver særlig
beredskabsuddannelse. Kun hvor beredskabsorganisationens behov ikke kan dækkes af
fredstidskommunikationsmidlerne, bør disse suppleres af yderligere midler.
Kommunikationsmidlerne omfatter dels de telekommunikationsmidler, der er tilsluttet det
offentlige net (herunder offentligt radionet), f.eks. telefon, telefax, telex, datanet, Nordisk
Mobil Telefon (NMT eller GSM), offentligt personsøgesystem (OPS), dels
kommunikationsmidler, der ejes af kommunen og indgår i kommunalt ejede, interne net
(herunder radionet).
6.2 DET OFFENTLIGE TELEFONNET M.M.
Såfremt der sker overbelastning eller beskadigelse af teleoperatørernes installationer eller
ledningsnet, kan det få afgørende betydning for kommunens normale kommunikationsmønster.
Konsekvenserne ved overbelastning af det offentlige telefonnet.
Hvis der ikke er planlagt foranstaltninger til at imødegå konsekvenserne på operatørernes
telenet, vil hovedparten af den daglige kommunikation blive lammet, når denne overbelastning
indtræffer.
Dette kan afhjælpes ved etablering af en telefonsikringsordning på særlige udvalgte
telefonnumre samt ved leje af særlige ledninger (APL-ledninger) hos teleoperatørerne til
særligt vigtige datatransmissionslinier, telefonlinier mv.
Eftersom en overbelastning formentlig kun vil indtræffe i forholdsvis korte tidsintervaller, vil
ovennævnte problemløsningsforslag sikre normal daglig kommunikation i sådanne situationer.
Konsekvenserne ved beskadigelse af det offentlige telefonnet.
Beskadigelse af teleanlæg – net og installationer – på grund af angreb og sabotage kan, alt efter
skadens omfang, gribe delvis eller altafgørende ind i den normale kommunikation.
Såfremt hele telenettet bliver ubrugeligt, vil al kommunikation, der i det daglige hviler på tele-
linier, hvad enten der er tale om sikringsordninger eller lejede linier, blive umuliggjort.
Mobiltelefon og personsøgersystem må udelukkes som brugbare alternativer.
Mobiltelefonnettet vil meget hurtigt blive overbelastet og bryde sammen, da det ikke kan
sikres. Personsøgesystemet virker kun i én retning og benytter dertil telelinier som en del af
transmissionslinien.

Page 34
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
34
Telefonsikringsordningen
Der er telemyndighedernes ansvar at have et sådant reparations- og fejlretningsberedskab, at
det offentlige telenet længst muligt kan anvendes til samfundsvigtig trafik.
Det offentlige telefonnet er dimensioneret således, at højst 5% af samtlige abonnenter har
mulighed for at ringe op på samme tidspunkt uden at få optagertone. For længst muligt at
kunne udnytte det offentlige telefonnet til samfundsvigtig telefontrafik, har telefonselskaberne
mulighed for i en situation med overbelastning af nettet at udelukke ikke-vitale abonnenters
mulighed for at kalde op. Muligheden for at blive kaldt op berøres dog ikke.
Telefonerne under ordningen benævnes præferente telefoner.
Præferente telefoner er omfattet af 2 ordninger, nemlig:
En permanent ordning, der giver præferente telefonabonnenter fortrinsret til at foretage opkald i
telefonnettet.
En forberedt ordning, der i en given situation giver præferente telefonabonnenter til at foretage
opkald i telefonnettet.
Forsvaret, politiet og redningsberedskabet på alle niveauer samt livsvigtige virksomheder m.fl.
indgår i telefonsikringsordningen.
I de første faser i en beredskabssituation, hvor der endnu ikke er tale om materielle skader på
det normale kommunikationsnet, vil der i den kommunale forvaltning være behov for sikrede
telefonkabelforbindelser til telefon, telefax og telex.
Man bør udnytte sikringsmuligheden fuldt ud ved at etablere en sikker og effektiv procedure
for sikring af telefonforbindelserne i et samarbejde med det kommunale redningsberedskab.
På denne baggrund er der etableret en sekretariatsfunktion under Københavns Brandvæsen,
hvor udvalgsforvaltningerne meddeler behovet for sikrede telefonforbindelser.
Mønttelefoner
Alle offentlige mønttelefoner er sikrede eller såkaldte præferente telefoner.
EDB
En stadig stigende del af kommunikationen mellem de kommunale institutioner, men også i
forhold til omverdenen, foregår via edb.
Databeredskabet sker i regi af Kommunedata (KMD), som er opsplittet i to selvstændige
enheder. Det gamle KMD er fortsat ejet af kommunerne, mens det der vedrører amterne nu er
placeret i Scandic Health. Sygesikringssystemet og det grønne system i H:S ligger således i
Scandic Health.
Databeredskabet omfatter følgelig såvel Kommunedate som Scandic Health (H:S). I øvrigt
henvises til delplanen herom i den specielle del.

Page 35
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
35
6.3. KØBENHAVNS KOMMUNES INTERNE NET M.M.
Lokale telefonnet
Kommunikationen på de forskellige institutioners lokale net foregår allerede på det daglige
plan om end i noget begrænset omfang, når man sammenligner med det offentlige net.
Flere borgmestre har således installeret lokal telefon til kommunikation med deres respektive
afdelinger.
Der eksisterer allerede integrerede netværk til brug for telefoni i Københavns Energi,
Brandvæsenet, Social- og sundhedsforvaltningen, Sundhedsdirektoratet og Kultur- og
fritidsforvaltningen, der betjener den centrale administration og flere andre kommunale
institutioner.
Der arbejdes p.t. på at forbinde netværkerne indbyrdes ved hjælp af kommunens (Københavns
Energi) lyslederforbindelser, hvortil også Hovedstadens Sygehusfællesskab er planlagt
tilsluttet.
Radionet
Flere institutioner er i besiddelse af radionet, der opererer på mere eller mindre lukkede kanaler
(frekvenser). Det drejer sig f.eks. om Københavns Brandvæsen, Københavns Energi, KTK,
Kultur- og fritidsforvaltningen, Sundhedsforvaltningen samt Familie- og
arbejdsmarkedsforvaltningen.
Brandvæsenets net har den fordel, at styrecentralen befinder sig på alarmeringscentralen på
Hovedbrandstationen tæt på Københavns Rådhus. I beredskabssituationen må man påregne, at
nettets fem kanaler vil være ret optagne af skadekommunikation i det storkøbenhavnske
område.
Ordonnanstjeneste
Som supplement til den interne og eksterne kommunikation og som erstatning for denne ved
totalt nedbrud foreslås oprettet en ordonnanstjeneste, jf. den særlige delplan herom i den
specielle del.
Post Danmark
Postvæsenet forudsættes at fungere, så længe der er fysisk muligt. Der vil under krig eller
truende udsigt til krig fra centralt hold efter behov blive etableret en særligt sikret
forsendelsesmåde, som kan benyttes af offentlige myndigheder og udpegede virksomheder af
livsvigtig betydning.

Page 36
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
36
6.4 STRATEGI FOR TELEKOMMUNIKATION TIL DET CIVILE BEREDSKAB I
KØBENHAVNS KOMMUNE
Et fungerende kommunikationssystem er en forudsætning i enhver beredskabsorganisation. Det
gælder selvsagt også det civile beredskab.
I efteråret 1996 blev der på den baggrund og desuden under henvisning til den civile
beredskabsplan (vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. februar 1996) nedsat et udvalg
med flg. kommissorium:
analysere og beskrive Københavns Kommunes telekommunikationssystem med henblik
på implementering af andre komponenter
udarbejde forslag til udbygning af systemet til brug for øvrige komponenters anvendelse
under daglige og ekstraordinære forhold
fremsætte forslag til en strategi for Københavns Kommunes fremtidige
telekommunikationssystem
I efteråret 1998 blev udvalgsarbejdet dog indstillet, idet en række forhold havde ændret
grundlaget for arbejdsgruppens arbejde. Det gælder bl.a. følgende forhold:
∎ ”Pr. 1.1.98 fik Københavns Kommune en ny forvaltningsstruktur, hvorved bl.a. beredskabet
blev samlet i Københavns Brandvæsen under Bygge- og Teknikforvaltningen (opgaven
vedrørende det krigsmæssige redningsberedskab er dog fortsat henlagt til det
fælleskommunale Beredskab Storkøbenhavn i regi af Beredskabskommissionen for
Storkøbenhavn). Tilsvarende fik omstruktureringen konsekvenser for andre
forvaltningsenheder.
∎ Planlægningsgrundlaget for Totalforsvaret, herunder det civile beredskab, har ændret sig
markant de seneste 10 år. Beredskabsstyrelsens beredskabsfaglige analyse med
efterfølgende omfattende omstruktureringer må anses for kun at være et forvarsel om de
følger for Totalforsvaret som resultatet af Forsvarskommissionens arbejde vil kunne få for
det samlede beredskab (en betænkning forventes afleveret inden udgangen af 1998).
∎ Sporskiftet i planlægningsgrundlaget for det civile beredskab og for Totalforsvaret i det hele
taget vil sandsynligvis medføre, at orienteringen i beredskabsarbejdet ændres fra
overvejende at være baseret på en ydre fjende til at være baseret på følgevirkningerne af det
komplekse “risikosamfund”. Herved opstår behovet for en beredskabsplanlægning, der er
baseret på risiko- og sårbarhedsanalyser. Sådanne eksisterer i dag kun i ringe omfang, uagtet
der kan argumenteres for at analyserne med tilhørende “ulykkesscenarier” bør danne
grundlag for dimensioneringen af et beredskab.
∎ En øget fokusering i Det civile beredskab på følger af “risikosamfundet” bør ledsages af en
række metodiske tilpasninger som f.eks. en prioritering af en operationel parathed snarere
end omfattende planer. Telekommunikation vil her være et nyttigt ledelsesværktøj ved
“krisehåndtering”.
∎ Kommunens telekommunikation, der er baseret på KOMNET, søges nu forsøgsvis udbygget

Page 37
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
37
med mobil radiokommunikation (TETRA), der vil medføre en række nye funktionaliteter
ikke blot for redningsberedskabet i almindelighed og det civile beredskab i særdeleshed,
men for kommunen generelt.
På den baggrund skal sekretariatet for arbejdsgruppen vedr. telekommunikation i det civile
beredskab anbefale, at der i samarbejde med Direktionen i økonomiforvaltningen i Københavns
Kommune udarbejdes et nyt kommissorium for en arbejdsgruppe vedr. telekommunikation,
hvor der tages højde for ovennævnte forhold.”
Med beslutningen om at tildele licenser til TETRA i Danmark er der skabt grundlag for at
Københavns Kommune i samarbejde med øvrige beredskabsmyndigheder formulerer en
strategi for telekommunikation til den civile sektors beredskab.

Page 38
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
38
7. INFORMATION
7.1 INDLEDNING
Det er kun til ringe hjælp, at man har færdige beredskabsplaner og et godt kommunikationsnet,
hvis ikke meddelelserne kan komme ud til personale og borgere.
Derfor gælder det om, allerede før beredskabssituationen opstår, at have informeret
kommunens ansatte om deres pligter, ligesom det gælder om at have planer for, hvorledes
byens befolkning skal informeres.
Der skal sikres muligheder for information til Købehavns Kommunes ca. 500.000 indbyggere,
incl. de kommunalt ansatte, der bor udenfor kommunen.
Selv under normale forhold er det næppe muligt med sikkerhed at kommunikere til samtlige.
Visse informationssvage grupper kan ikke nås gennem almindelige informationskanaler – og i
en beredskabssituation vil en række kommunikationsmidler være sat helt eller delvis ud af
funktion.
Dette må der tages hensyn til ved tilrettelæggelsen af informationsindsatsen.
7.2 INTERN INFORMATION
For at gøre personalet bekendt med deres beredskabspligt foreslås det, at der udarbejdes en
pjece om dette spørgsmål, når en ny plan foreligger.
Pjecen foreslås udleveret til samtlige kommunens nuværende ansatte og fremover til alle
nyansatte.
I de institutioner, hvor der findes en personalehåndbog, indarbejdes eventuelt et afsnit om
beredskabspligten i stedet for udlevering af pjecen.
Pjecen, der foreslås udfærdiget i A4-format, skal ikke være for omfangsrig, hvis
informationsværdien skal være maksimal.
7.3 EKSTERN INFORMATION
Opgaven i forbindelse med en særlig hændelse, katastrofe, krise- eller krigssituation er:
A.
Løbende at orientere om situationen overfor byens befolkning
B.
At informere om, hvorledes den enkelte kan klare de mangler og problemer,
som er en følge af situationen.
C.
At orientere om, hvad kommunen gør for at hjælpe borgerne.
Det er målet, at mere end 50% af befolkningen kan informeres indenfor et døgn. Særligt vigtige
grupper skal kunne informeres væsentlig hurtigere – helt ned til få minutter. I det normale
mediebillede er der væsentlige grupper, der må ses bort fra på grund af de ønskede
informationshastigheder i en beredskabssituation, f.eks. distriktsblade, ugeblade, Postvæsenet,
distributionsvirksomhed m.fl.
Information forudsættes at ske til følgende medier:
1. Dagblade i samarbejde med Borgerrepræsentationens Presseloge

Page 39
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
39
2. Københavns Radio samt lokalradioerne og de lokale TV-stationer
3. I det omfang – det er muligt – HT’s radio samt politiets højtalervogne.
Dette mediavalg suppleres med egne løbesedler i det omfang, der vil være mulighed for noget
sådant.
I en beredskabssituation er det mere påkrævet end ellers at vide, hvem der står bag
informationerne. Det skal øjeblikkeligt fremgå, at der er tale om pålidelige meddelelser. Det
skal derfor foreslås, at ”Københavns Kommunes Informationscentral” (arbejdstitel) lanceres via
annoncering, inden en eventuel katastrofe eller en krise- eller krigssituation indtræffer.
Informationscentralen placeres i Københavns Brandvæsen og bemandes med medarbejdere fra
udvalgsforvaltningerne og HS. Man må forudse, at befolkningens opmærksomhed vil være
rettet mod enhver informationskilde (”afsender” – se nedenfor), der er den mindste mulighed
for at benytte. Det medfører i værste fald, at informationerne fra Københavns Kommune
overses, misforstås eller negligeres.
En nøjagtig beskrivelse af andre informationskilder vil være hensigtsmæssig – og jo bedre
Kommunen kan orienteres om sådanne kilder og jo tidligere, des mindre risiko vil der være for
generende ”støj” fra andre afsendere (DR, amterne, redningsberdskabet, politiet,
forsvarskommandoen, en eventuel indtrængende fjende m.fl.).
Det er meget vigtigt, at den information, borgerne får gennem lokalradioen er korrekt og i
overensstemmelse med de informationer, kommunen ønsker at udsende. Et samarbejde med
Københavns Radio (KR) bør forbedres, idet dette medium sandsynlig vil være afgørende vigtig
og bæredygtigt til alle generelle formål.
I Københavns Kommune er der en række lokale TV- og radiostationer, og det må sikres, at de
under en særlig hændelse eller i en krise- eller krigssituation også udsender Københavns Radios
informationer til borgerne.
7.4 KØBENHAVNS KOMMUNES INFORMATIONSOPGAVER I RELATION TIL
LANDS- OG REGIONALINFORMATIONEN
Det skal understreges, at der her udelukkende er tale om lokal information, idet den mere
overordnede information forudsættes varetaget af statslige instanser.
Til bistand for de centrale myndigheder etableres der således under en særlig hændelse eller i
en krise- eller krigssituation en central, statslig informationstjeneste. Den oprettes på initiativ af
Udenrigsministeriet og fungerer bl.a. som rådgivningsorgan, for så vidt angår generelle
landsdækkende informationer til befolkningen om forhold, der vedrører regionen, etableres der
i under en særlig hændelse og i en krise- og krigssituation i hver civilregion under
regionsamtmandens (overpræsidentens) ledelse en regional informationstjeneste. Civilregionen
er underlagt centraladministrationen, og regionsamtmanden (overpræsidenten) leder det
regionale totalforsvarssamarbejde. Den regionale informationstjeneste har kontakt til
nyhedsmedierne og den centrale informationstjeneste.

Page 40
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
40
8. PERSONALEMÆSSIGE FORHOLD
8.1 DESIGNERING.
Ifølge beredskabslovens § 57, skal offentligt ansatte og ansatte i offentlige og private
virksomheder udføre de opgaver indenfor redningsberedskabet og det civile beredskab, der
pålægges dem.
Såfremt en medarbejder i Københavns kommune ved mobilisering skal møde i forsvaret eller
redningsberedskabet, vil der i tilfælde, hvor den pågældende udfører et livsvigtigt arbejde og
har en særlig sagkundskab, som ikke kan erstattes, være mulighed for at begære vedkommende
fritaget med henblik på designering til tjeneste i Københavns kommunes civile beredskab.
Omfanget af reglerne om designering er endvidere personer, der er ansat i private
virksomheder, som kommunen har indgået kontrakt med om arbejde eller leverancer, der også
gælder under krig eller truende udsigt til krig.
Designeringen medfører, at mødepligten ved forsvaret eller redningsberedskabet midlertidigt
ophører, så længe personen er ansat i den vigtige funktion. Hvis personen skifter til en funktion
som ikke er så vigtig, ophører designeringen, og mødepligten ved forsvaret eller
redningsberedskabet gælder atter.
Udvalgsforvaltningerne undersøger det udpegede nøglepersonels mobiliseringsforhold ved
anvendelse af et særligt oplysningsskema.
Udvalgsforvaltningerne fremsender herefter oplysningsskemaerne i udfyldt stand til
Københavns Brandvæsen, som videresender disse til beredskab Storkøbenhavn. Beredskab
Storkøbenhavn sørger dernæst for koordineret forelæggelse for Beredskabsstyrelsen, såfremt
pågældende har mødepligt ved redningsberedskabet og for vedkommende personaleforvaltende
myndighed, hvis den pågældende har mødepligt ved forsvaret.
HS varetager designeringsopgaverne indenfor sygehusområdet.

Page 41
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
41
9. KØBENHAVNS KOMMUNES ØVRIGE BEREDSKAB
9.1 SYGEHUSBEREDSKABET
Sygehusberedskabet kan defineres som sygehusvæsenets evne til at kunne udvide og omstille
sin behandlings- og plejekapacitet (udover det daglige beredskab) såvel ved fredstidskatastrofer
som ved kriser og krig.
Når et hospital etablerer den højeste beredskabstilstand – altså gør klar til modtagelse af størst
mulige antal patienter – vil hospitalet udskrive alle patienter, som det under de givne
ekstraordinære forhold er forsvarligt at udskrive. Hospitalerne vil eksempelvis udskrive de
patienter, som er indlagt og forundersøgt med henblik på en behandling for en ikke-livstruende
lidelse (behandlingen udsættes da til senere). Videre vil patienter, hvis nødvendige
hospitalsbehandling er foretaget, blive udskrevet hurtigst muligt, således at supplerende, ikke-
livsnødvendige behandlinger og operationer, kontrolundersøgelser m.v. henvises til senere.
For Københavns kommunes vedkommende vil formentlig ca. 2/3 af de indlagte således kunne
udskrives. Samtidig vil man udskyde alle planlagte ikke-livstruende operationer og
behandlinger, således at der også indlægges mange færre patienter end under fredsmæssige
forhold. Personalets ferie og frihed m.v. vil blive inddraget, og man kan eventuelt i en kortere
periode overgå fra den sædvanlig 8 timers-vagt til 12 timers-vagter eller på anden vis forøge
personaleressourcerne. Videre vil de nødvendige forsyninger af forskellig art blive rekvirerede.
Sideløbende hermed vil en række lokaler, som til daglig anvendes til andre formål, blive gjort
klar som nødbehandlingsrum og som ekstra sengestuer. Man vil her især koncentrere sig om at
klargøre de i forvejen beskyttede/sikrede lokaliteter til behandlings- og opholdsfaciliteter,
således at hospitalet i videst muligt omfang vil kunne fungere, også selv om det skulle blive
udsat for større eller mindre skader som følge af evt. krigshandlinger.
Derudover er der muligheder for at etablere et antal alternative sengepladser, fortrinsvis til
plejefunktioner, idet der er indgået aftaler herom med hotelkæder.
Den nugældende planlægning på sygehusberedskabsområdet indebærer, kort beskrevet, at
hospitalerne i krise-/eller krigslignende situationer skal øge deres behandlingskapacitet mest
muligt og kun behandle det mest nødvendige. Disse mål kan selvsagt kun nås i tæt samarbejde
med det civile beredskab på sundheds- og socialområdet, og der er i delplanerne, for så vidt
angår disse områder, redegjort nærmere herfor.
Lovgrundlaget for beredskabsplanlægningen på sygehusområdet findes – udover i
beredskabsloven og sygehusloven – i sygesikringsloven og i bekendtgørelse om planlægning af
den præhospotale indsats og uddannelse af ambulancepersonale mv.
Sundhedsministeren har givet vejledende retningslinier for planlægningen af
sygehusberedskabet, ligesom Beredskabsstyrelsen har udsendt en lang række vejledninger
herom til sygehuskommunerne. For Københavns kommunes vedkommende sker den
sygehusberedskabsmæssige planlægning koordineret i ”Kontoret for Sygehusberedskabet”, som
er et fælles sygehusberedskabskontor for Hovedstadens Sygehusfællesskab (København og
Frederiksberg kommuner, inkl. Rigshospitalet) og Københavns Amt. Derved sikres, at de 2
områders sygehusindsats i påkommende fald er tæt koordineret, og at ressourcerne kan
udnyttes optimalt.

Page 42
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
42
I henhold til aftaler i forbindelse med Kontoret for Sygehusberedskab sker koordineringen
mellem H:S og Københavns Amt i SamarbejdsOrganet – Præhospital indsats og
Sygehusberedskab (SAO-PS). I dette udvalg sidder bl.a. H.S´sundhedsfaglige direktør of
Københavns Amts Sundhedsfaglige vicedirektør. Derved sikres en koordinering og samordning
på et relevant højt niveau.
Derudover er der jævnlig kontakt mellem de 2 nævnte hospitalsvæsener, Kontoret for
Sygehusberedskabet, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt, således at der også finder et tæt
samarbejde sted indenfor Beredskabsregion VI. Det fælles planlægningsarbejde koordineres via
den i fællesskab nedsatte ”Planlægningsgruppe for Sygehusberedskabet i Hovedstadsområdet”,
hvortil kommer, at syehusberedskabsmedarbejdere for hele landet mødes 1 – 2 gange årligt til
drøftelse af fælles problemer og fælles løsninger. Det er Beredskab
Storkøbenhavn/Beredskabsregion VI, som under krigsmæssige forhold har den overordnede
beslutningskompetence indenfor sygehusberedskabet, og derfor deltager Beredskabsstyrelsen
da også i en del af de nævnte møder.
Af Beredskabsloven fremgår det, at den operative ledelse af sygehusberedskabet i tilfælde af
krise eller krig overgår til redningsberedskabets regionsledelse. Det vil sige, at
redningsberedskabet i Region VI (Storkøbenhavn, Roskilde og Frederiksborg amter) kan
pålægge H:S at løse særlige opgaver som er udsprunget af den specielle ekstraordinære
situation. Den øvrige drift af sygehusvæsenet omkring de i den sammenhæng almindelige
patienter er uændret H:S ansvar.
Der er etableret en særlig plan for den krigsmæssige del af sygehusberedskabet i Region VI.
Planen er senest revideret i 1995 og påtænkes nu opdateret for at bringe den i
overensstemmelse med det aktuelle sygehusberedskab med den forventede udvikling i
totalforsvars- og civilberedskabskoncepterne, der i stigende grad rettes mod anvendelse i
fredstid.
Den krigsmæssige del af sygehusberedskabet planlægges i et samarbejde mellem
sygehusvæsenerne i Storkøbenhavn, Roskilde og Frederiksborg amt samt af Beredskab
Storkøbenhavn og Beredskabscenter Nordsjælland (Redningsberedskabsregion VI) og
Civilregionen i Region VI. Planen indeholder aftaler omkring organisation og ledelse,
etablering af beredskaberne, kapacitetsudvidelser i krise- og krigstid, den særlige statslige
ambulancetjeneste, udsendelse af lægehold, kommunikationsprincipper og forsyning med
materiel og lægemidler samt sygehusenes transportbehov og bedriftsværn.
Der er i fredstid af Beredskabsstyrelsen udarbejdet forskellige beredskabsstadier, jf. nærmere i
den foranstående aktiveringsplan afsnit 5, og det er i en given situation Beredskabsstyrelsen,
som beordrer disse beredskabstrin iværksat. For Københavns kommunes vedkommende sker
det principielt ved en besked fra Beredskabscenter Nordsjælland (Beredskabsregion VI), der
igen lader beskeden gå videre til Beredskab Storkøbenhavn, der videregiver ordren til områdets
overordnede sygehusmyndigheder til endelig udførelse på hospitalerne.

Page 43
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
43
9.2 MILJØBEREDSKABET
Københavns kommune har siden 1978 haft en miljøberedskabsplan, der danner grundlaget for
beredskabet i kommunen. Planen revideres og ajourføres af Brandvæsenet.
Miljøberedskabet i Københavns kommune er etableret med henblik på beredskabets indsættelse
ved uheld eller ulykker med farlige kemiske stoffer, der kan få miljømæssige konsekvenser.
Beredskabet omfatter indsats til afhjælpning af skader og følgeskader ved uheld med farlige
stoffer på:
◆ Landjorden
◆ Kyststrækninger
◆ Søer
◆ Indre Vandløb
◆ Kloakker
◆ Havneområdet
Miljøberedskabet er etableret med henblik på indsats såvel i forbindelse med transport af
farlige stoffer som ved stationær anvendelse og oplag af farlige stoffer på virksomheder m.v.
Beredskabet alarmeres via Alarmcentralen ved at dreje 1-1-2.
Miljøberedskabet er bygget op omkring deltagelse af flere myndigheder og institutioner.
Centralt i beredskabsledelsen står Københavns Brandvæsen, Københavns Politi,
Miljøkontrollen og Beredskabskorpset. Herudover har Havnevæsenet væsentlige
beredskabsforpligtelser over for uheld i havnen.
Københavns Brandvæsen har til opgave at lede den samlede beredskabsindsats i akutfasen.
Københavns Politi har ansvaret for den samlede politimæssige indsats, herunder opgaverne
omkring varsling af beboere, afspærring af uheldsstedet og evakuering, medens Miljøkontrollen
står for indsatsledelsen i oprydningsfasen. Beredskabskorpset bidrager med supplerende
mandskab, bekæmpelses- og kommunikationsudstyr i tilfælde af mere omfattende forureninger.
Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksbergs Kommuner, Fødevareregion-
København, Arbejdstilsynet og Statens Institut for Strålehygiejne skal bistå beredskabet med
rådgivning inden for deres specifikke områder.
Københavns Energi og Kommune Teknik København (KTK) inddrages i forhold, hvor
drikkevand og afløbssystemer/rensningsanlæg trues.
Endelig indgår Hovedstadens Sygehusfællesskab og social- og Sundhedsforvaltningen i planen,
hvor de i tilfælde af behov herfor skal yde den nødvendige hospitalsbehandling og yde social
bistand til personer, der er blevet ofre for miljøuheld. Den enkelte myndighed, institution m.v.
har det ubetingende ansvar for egen indsats til løsning af opgaver, der måtte påhvile den i
henhold til opgave- og ansvarsfordelingen, eller efter ordre fra indsatslederen.
En lang række af de nævnte myndigheder og institutioner kan kontaktes døgnet rundt.

Page 44
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
44
I tilfælde af skader, der enten på grund af særligt stort omfang eller særlig art må anses for
komplicerede, kan enten brandchefen, direktøren for Miljøkontrollen eller politidirektøren lade
indkalde en kommandostab, der foruden de tre nævnte består af beredskabsdirektøren, den
tekniske direktør og stadslægen. Ved indkaldelse af kommandostaben underrettes samtidig
borgmestrene fra
Bygge- og Teknikforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, primært for det
tilfælde, at en situation måtte kræve politisk beslutning.
Brandvæsenet rykker altid ud ved uheld og tilkalder i visse tilfælde Miljøkontrollen.
Miljøberedskabet er opbygget i 3 trin, der både mandskabsmæssigt og materielt øges med
omfanget af uheldet.
1.
trin er et førsteudrykningsberedskab, der omfatter begrænset mandskabs- og
materielindsats.
2.
trin supplerer trin 1 ved mere omfattende ulykker. Københavns Brandvæsen råder over
mandskab og materiel til såvel trin 1 som 2.
3.
trin indtræder ved større uheld (katastrofer), hvor der er behov for store
mandskabsstyrker og meget materiel. 3. trins beredskabet etableres af
Beredskabskorpset med materiel og mandskab fra kasernerne i Hillerød eller Næstved.
Miljøberedskabsplanen har såvel institutions- som personsammenfald med den civile
beredskabsplan. I den civile beredskabsplan berøres bl.a. følgende områder, som også er
omfattet af miljøberedskabsplanen:
Oprettelse af nøddepoter ved større forureningsuheld.
Opgaver i forbindelse med kemikalieuheld. Disse opgaver forudsættes varetaget
af de i miljøberedskabsplanen nævnte myndigheder og institutioner i såvel freds-,
som kris- eller krigssituationer.
Kortlægning af virksomheder med farlige processer og/eller farlige oplag.

Page 45
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
45
9.3 DET UDVIDEDE BEREDSKAB I KØBENHAVNS KOMMUNE
9.3.1 Generelt
I henhold til Beredskabsloven og bemærkningerne hertil påhviler det kommunerne i
Københavns Amt samt Københavns og Frederiksberg kommuner at samordne deres
redningsberedskab.
De opgaver, der er omfattet af samordningen varetages af en fælles beredskabskommission,
hvis sammensætning fastsættes indenrigsministeren.
De 20 kommuner, som indgår i samordningen, er beredskabsmæssigt inddelt i et antal afsnit
bestående af en eller flere kommuner.
Til at varetage ledelsen af det samordnede, udvidede beredskab i Storkøbenhavn er der i
henhold til bestemmelser fra indenrigsministeren nedsat en beredskabskommission for
Storkøbenhavn. Overborgmesteren i København er formand for den fælles
beredskabskommission.
Den daglige ledelse af Beredskab Storkøbenhavn varetages af en af Beredskabskommissionen
ansat beredskabsdirektør, som på kommissionens vegne, ved krigsmæssigt beredskab, tillige
skal varetage ledelsen af Storkøbenhavns hjælpetjeneste, egenbeskyttelse og de til
Storkøbenhavn afgivne styrker fra Beredskabskorpset eller fra andre kommunale
redningsberedskaber.
I hvert afsnit er der udpeget en afsnitschef, som på beredskabsdirektørens vegne, i
katastrofetilfælde og ved krigsmæssigt beredskab, skal udøve ledelsen af afsnittets
hjælpetjeneste, egenbeskyttelsen (bedriftværn) og holde beredskabsdirektøren løbende
underrettet om den beredskabsmæssige situation.
Der pågår (sommeren 2001) overvejelser om, hvorledes det daglige fredsmæssige
redningsberedskab for fremtiden skal organiseres på regionalt plan.
9.3.2 Ledelse
Den krigsmæssige indsats sker i første omgang som i fredstid ved indsættelse af de
fredsmæssige redningsberedskaber, der er suppleret med mobiliseret personel.
Til at koordinere og støtte disses indsats, er der i hvert afsnit etableret en kommandocentral, der
kan tildele supplerende redningsstyrker.
Afsnittet har endvidere ansvar for gennemførelse af nødvendig indkvartering og forplejning i
samarbejde med politi og kommunernes civile beredskab.
9.3.3 Bedriftværn
I henhold til beredskabslovens bestemmelser kan offentlige og private virksomheder og
institutioner pålægges at træffe foranstaltninger til virksomhedens beskyttelse under
krigsforhold (BEDRIFTVÆRN). Disse foranstaltninger skal have et sådant omfang, at

Page 46
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
46
virksomheden eller institutionen ved egne hjælpemidler umiddelbart kan bekæmpe
virkningerne af begrænsede krigsskader.
9.3.4 Beskyttelsesrum
Beskyttelsesrum findes både som offentlige beskyttelsesrum og som private beskyttelsesrum.
De offentlige beskyttelsesrum omfatter:
a. Betondækningsgrave.
b. Kombinerede rum med fredsmæssig anvendelse.
c. Supplerende rekvirerede rum i eksisterende bebyggelser.
Private beskyttelsesrum omfatter:
a. Lovpligtige private sikringsrum indrettet i flerfamiliehuse, virksomheder og
institutioner opført efter 1950.
b. Supplerende private beskyttelsesrum og andre private beskyttelsesrum, indrettet
af ejeren af private bygninger.
Målet for antallet af beskyttelsesrumspladser i Københavns kommune, er 1.000.000 til bolig,
erhverv og trafikanter. Det samlede antal offentlige og private beskyttelsesrumspladser udgør
for tiden ca. 550.000 pladser; der forestår således endnu udpegning af ca. 450.000 pladser, før
målet er nået. Bygge- og Teknikforvaltningen varetager opførelse, vedligeholdelse, drift og
klargøring af offentlige beskyttelsesrum, samt registrering af byens sikringsrum og andre
private sikringsrum og udpegning af supplerende private rum til beskyttelse.
9.3.5 Personel
Redningsberedskabet er baseret på de fredsmæssige beredskaber, der suppleres med værne-
pligtige. Til en række af de ledende poster er udpeget kommunalt personale. Der er for tiden
udpeget personale fra følgende institutioner: Rådgivende Ingeniører og Arkitekter, Byggedirek-
toratet, KTK, Københavns Brandvæsen, Sundhedsforvaltningem, Familie- og
arbejdsmarkedsforvaltningen, Bygge- og teknikforvaltningen.
9.3.6 Materiel
Det krigsmæssige materiel, der skal anvendes, er med enkelte undtagelser anskaffet og placeret
i depoter i og omkring København.

Page 47
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
47
9.4 REDNINGSBEREDSKABET/DET PRÆHOSPITALE BEREDSKAB
9.4.1 Generelt
Københavns Brandvæsen udfører lovbundne opgaver i henhold til beredskabslovgivningen,
miljølovgivningen og bygge- og boliglovgivningen, samt efter pålæg fra
Borgerrepræsentationen, patientbefordringstjeneste (akutambulance- og sygetransportkørsel) og
redningstjeneste, herunder svømmedykkervagt.
Efter særlige overenskomster varetages tillige:
drift af Alarmeringscentralen for Storkøbenhavn (1-1-2),
gensidigt brandslukningssamarbejde med Frederiksberg,
brandslukningssamarbejde med Københavns Havn
assistanceaftale med Københavns Lufthavn i Kastrup omfattende brand-, rednings- og
patientbefordingstjeneste i forbindelse med ulykker i eller ved lufthavnen.
Øresundsforbindelsen
Ledelsen af Københavns Brandvæsen udøves på Borgerrepræsentationens vegne af
Beredskabskommissionen.
Københavns Brandvæsen, der administrativt henhører under Bygge- og Teknikforvaltningen,
ledes af brandchefen
9.4.2 Brandtjenesten
Københavns Brandvæsens brandmæssige beredskab udgøres af en daglig vagtstyrke på 99
mand fordelt på 7 brandstationer samt brandslukningssamarbejde med Frederiksberg.
De 7 brandstationer er beliggende på følgende adresser:
St. C – Markmandsgade 15
St. D – Hansstedvej 7
St. F – Fælledvej 20
St. H – H.C. Andersens Boulevard 23
St. T – Frederikssundsvej 83 B
St. V – Enghavevej 168-170
St. Ø – Østbanegade 89
St. FB – Howitzvej 26-28
I det daglige beredskab råder brandvæsenet over:
1 inspektørvogn
7 automobilsprøjter
2 afprodsstiger

Page 48
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
48
5 drejestiger
2 røgdykkertendere
5 pionerkøretøjer
1 følgeskadevogn
Udover ovennævnte 23 køretøjer råder brandvæsenet over yderligere 118 køretøjer, heriblandt
reservekøretøjer, ambulancer, færdselsvogne m.m.
9.4.3 Ambulance- og sygetransporttjenesten
Efter pålæg fra Borgerrepræsentationen varetager Københavns Brandvæsen ambulance- og
sygetransporttjenesten i Københavns Kommune, hvor der bl.a. i samarbejde Frederiksberg
Brandvæsen er indgået kontrakt med HS om sygetransport og ambulancekørsel i HS området
(København og Frederiksberg).
Akutambulancer eller udrykningsambulancer benyttes til udrykning til ulykker og akutte
sygdomstilfælde. Antallet af døgnbemandede ambulancer er 11. Hver ambulance er bemandet
med to ambulancefolk, der er uddannet til at kunne yde alle former for livreddende førstehjælp,
fødselshjælp o.m.a.
Sygetransporttjenestens hovedopgaver er at transportere liggende og siddende patienter til og
fra ambulante behandlinger på hospital; ligeledes til indlæggelse på eller hjemtransport fra
hospitalet.
Til disse formål råder brandvæsenet over 22 ambulancer, 3 personvogne, 1 sengevogn, 1
kanylebus, 1 traumeambulance.
9.4.4 Ambulancelæge
I samarbejde med Hovedstadens Sygehusfællesskab er der oprettet en særlig
lægeudrykningsvagt, der med base på Københavns Kommunehospital, dækker Københavns og
Frederiksberg kommuner. Ambulancelægen rykker ud, når det af ulykkesmeldingen fremgår, at
akut lægeindsats kan forøge patientens muligheder for at overleve.
Ambulancelægevognene føres af fuldt uddannede ambulancefolk fra brandvæsenet, som bistår
lægen på skadestedet.
I øjeblikket omfatter ordningen 2 ambulancelægevogne, hvoraf den ene er bemandet hele
døgnet, alle ugens dage. Den anden vogn er bemandet 56,5 timer pr. uge, fordelt efter behov på
alle ugens dage.
Ambulancelægeordningen ændres pr. 15. august 2001til at omfatte 2 ambulancelægevogne,
hvoraf den ene er bemandet hele døgnet, alle ugens dage. Den anden vogn er bemandet er
bemandet 109,5 timer pr. uge, fordelt efter behov på alle ugens dage.

Page 49
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
49
10. SAMARBEJDE MED ANDRE MYNDIGHEDER INDEN FOR
DANMARKS TOTALFORSVAR
10.1 REGIONENS TOTALFORSVARSKOMPONENTER
Region VI omfatter Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns, Frederiksborg
og Roskilde Amtskommuner.
Med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige anvendelse af de samlede ressourcer for
forsvaret og befolkningen er der i region VI etableret et samarbejde mellem civilregion VI,
Beredskabsregion VI, Politiregion VI, Beredskab Storkøbenhavn og Lokalforsvarsregion
København.
I fredstid omfatter samarbejdet bl.a. koordinering af planlægning, gennemførelse af
øvelsesvirksomhed i totalforsvarsregi samt udveksling af informationer.
I spændingsperioder og i krig fortsætter dette samarbejde for i fællesskab at sikre de bedst
mulige forhold for kampens gennemførelse og for i størst muligt omfang at sikre
civilbefolkningen mod krigens virkninger.
Totalforsvaret skal i krigstid sikre udnyttelsen af landets samlede ressourcer til landets forsvar,
opretholdelse af regeringens og myndighedernes funktioner og befolkningens overlevelse.
Til opnåelse af dette formål foregår der i fredstids en planlægning ved de myndigheder, som i
en spændingsperiode eller i krig vil få opgaver af totalforsvarsmæssige karakter. Dette gælder i
varierende grad samtlige ministerier, forsvarets, politiets og beredskabets myndigheder samt en
række styrelser, direktorater, råd og nævn, lokale myndigheder m.fl.
10.2 REGIONSLEDELSEN I REGION VI
A. CIVILREGION VI, Københavns Overpræsidium, Hammerensgade 1, 1267 K
Overpræsidenten i København er udpeget som regionsamtmand og leder af Civilregion VI.
B. BEREDSKABSREGION VI, Beredskabscenter Nordsjælland, Sønder Jernbanevej 18, 3400
Hillerød
Regionschefen udgør sammen med politidirektøren og beredskabsdirektøren for Beredskab
Storkøbenhavn CF-regionskommandoen.
C. POLITIREGION VI, Polititorvet, 1572 København V
Politidirektøren i København er af Justitsministeriet beskikket som regionspolitileder i
region VI.

Page 50
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
50
D. BEREDSKAB STORKØBENHAVN, Hedelykken 10, 2649 Hedehusene
Beredskab Storkøbenhavn har i regionsmæssig henseende selvstændig status.
Området er som tidligere nævnt inddelt i et antal afsnit, i hvilke der indgår fra 1 til 5
kommuner. Fra disse kommuner indgår der et antal medlemmer i den fælles
beredskabskommission for det supplerende beredskab, hvor overborgmesteren i København
er formand.
E. Lokalforsvarsregion København, Kastellet 14 B, 2100 København Ø
Lederen af lokalforsvarsregionen er samtidig kommandant på Frederiksberg Slot. Lederen
har sit virke som regionschef såvel i freds- som krigstid.

Page 51
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
51
11. ØKONOMI OG RESSOURCER
11.1 GENERELT
Formålet med planlægningen af det civile beredskab er at sikre, dels at kommunen vil være i
stand til at løse sine vigtigste normale opgaver i en krise-/krigssituation, og dels at kommunen
kan påtage sig løsningen af ekstraordinære opgaver, som ligger udenfor kommunens
almindelige virksomhed.
Planlægningen skal indpasses i den almindelige fredstidsplanlægning, dvs. i de eksisterende
planlægningssystemer, således at der ikke umiddelbart opbygges nye fordyrende
planlægningssystemer.
Det er givet, at arbejdet med administrativt at tilpasse de organisatoriske rammer for et
kommunalt civilt beredskab ikke vil betyde nævneværdige merudgifter for kommunen, medens
nødvendige anskaffelser og investeringer med henblik på opbygning af beredskabet inden for
de enkelte delområder kan kræve tilførsel af yderligere økonomiske ressourcer.
Anskaffelser og investeringer vil over en kortere årrække (5 år) indgå i den samlede prioritering
ved udarbejdelse af budgetforslag i de enkelte forvaltninger.

Page 52
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
52
12. LOVGRUNDLAGET
12.1 GENERELT
1. Beredskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 339 af 17. maj 2000).
2. Vejledning om kommunernes beredskabsplanlægning (april 1998).
3. Indenrigsministeriets cirkulære af 3. juni 1985 (cirkulære om ændring af lov om det civile
beredskab).
4. Bekendtgørelse nr. 27 af 14. januar 1994, reviderer ved bekendtgørelse nr. 999 af 27.
november 1996 (bekendtgørelse om det civile beredskab i kommuner og amtskommuner
og Hovedstadsrådet).
5. Bekendtgørelse nr. 841 af 11. november 1997 (bekendtgørelse om kommunernes styrelse
under krig eller truende udsigt til krig).
6. Beredskabsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af evakueringsplaner for institutioner
m.v. (marts 1990).
7. Håndbog om det kommunale civile beredskab (samling af en række ministerielle
vejledninger).
Håndbogen er udleveret til de berørte institutioner i Københavns Kommune og har følgende
indhold:
1) Planlægning af civilt beredskab i kommuner og amtskommuner ”almindelige regler”
Bilag 1: Idékatalog til beredskabsplan
Bilag 2: Notat om det danske efterretningsmæssige planlægningsgrundlag
2) Information
3) Telekommunikation
4) EDB-Beredskab
Bilag 1: Checkliste for planlægningen af edb-beredskab
Bilag 2: Vejledning til folkeregistrene om beredskabsplanlægning
Bilag 3: Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende bortskaffelse eller
destruktion af offentlige registre i tilfælde af krig el.lign.
5) Personalemæssige forhold
6) Pengeforsyning (endnu ikke udarbejdet)
7) Skole og kultur (endnu ikke udarbejdet)
Bilag 1: Retningslinier for udarbejdelse af beredskabsplaner for museer,
biblioteker, arkiver, samlinger m.v.
8) Socialvæsen
Bilag 1: Specielle hensyn i beredskabsplanlægningen til handicappede og svage
personer
Bilag 2: Specielle hensyn i beredskabsplanlægningen med henblik på
ekstraordinær pasning af børn på dag- og døgninstitutioner.
9) Primær sundhedstjeneste

Page 53
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
53
10) Miljøberedskab (vand m.v.)(endnu ikke udarbejdet)
11) Levnedsmiddelkontrol
Bilag 1: Koordinering af levnedsmiddelkontrol ved A- og C-forurening under
krig
12) Industri og handel
13) Landbrug
14) Fiskeri (endnu ikke udarbejdet)
15) Energi
16) Transport
17) Arbejdskraft (endnu ikke udarbejdet)
Tillæg 1: Orientering om politiet
Tillæg 2: Orientering om forsvaret
Tillæg 3: Love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v.
18) Skatter og afgifter

Page 54
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN ALMINDELIGE DEL
54
Bilag
Oversigt over de 7 delplaner der tilsammen dækker de kommunale civile beredskabsopgaver
(findes i særskilt ringbind):
13.
Delområder
14.
Delområde 0 - centrale forhold
14.1
Folkeregisteret
14.2
Rationeringsordning vedr. fødevarer m.v.
14.3
Kasse og regnskabsopgaver samt revision
14.4
Løn- og pensionsudbetaling
14.5
Databeredskab
14.6
Skatteopkrævning I
14.7
Skatteopkrævning II
14.8
Informationstjenesten
14.9
Ordonnanstjenesten
15.
Delområde 1 - kommunaltekniske anlæg
15.1
Vand-, afløbsforsyning og rensningsanlæg
15.2
Gas-, el- og varmeforsyningen
16.
Delområde 2 - transport- og entreprenørforhold
16.1
Affaldsbortskaffelse
16.2
Vejvæsenet
16.3
Kørsels- og transportopgaver
16.4
Teknisk nødtjeneste
16.5
Kirkegårdsafdelingen
17.
Delområde 3 - miljømæssige forhold
17.1
Miljøkontrollen
18.
Delområde 4 – sundhedsmæssige forhold
Der henvises til sundhedsberedskabsplanen (forlægges BR efteråret 2001)

Page 55
ALMINDELIGE DEL
DEN CIVILE BEREDSKABSPLAN
55
19
Delområde 5– socialområdet
19.1
Lokalcentrene
19.2
Omsorg for udvidet gruppe af ældre og
fysisk og psykisk handicappede m.v.
19.3
Ekstraordinær omsorg/pasning for børn
19.4
Omsorg for hjemløse m.fl. i akut nød
20.
Delområde 6 - undervisning og administration af skolefaciliteter
20.1
Etablering af nødundervisning herunder ekstraordinær
omsorg/pasning af elever
21.
Delområde 7 - kulturelle forhold
21.1
Sikring og opbevaring af
kulturelle værdier